Faglige retningslinjer om trening i behandling

Systematisk bruk av trening anbefales i sentrale nasjonale retningslinjer knyttet til rus og psykisk helse. Retningslinjene ber tjenestene informere om betydningen av fysisk aktivitet, motivere til og tilrettelegge for aktivitet og trening - som en viktig del av en helhetlig behandling.

Retningslinjene er: 

Medisin som trening - Prosedyrekode

Trening har en egen kode innen rehabilitering, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I Direktoratet for e-helse sin klassifikasjonsoversikt av helsefaglige prosedyrer er trening plassert i kapitlet OB Tiltak med koden OBAB00 Veiledet og instruert fysisk trening knyttet til motorikk og/eller kondisjon.

Samvalgsverktøy

Samvalg er en prosess der pasienten sammen med helsepersonell kommer frem til hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for den enkelte. Samvalgsverktøyet for psykose gir lettlest informasjon om aktuelle behandlingsalternativ, basert på retningslinjer og forskning. 

Fysisk trening er definert under "andre mestringstiltak" som er ett av fem hovedvalg for pasienter og behandlere som tar samvalgsverktøyet i bruk. De andre valgmulighetene, som ikke utelukker hverandre, er samtaleterapi, musikkterapi, medisiner og individuell jobbstøtte. Mange pasienter er ikke klar over de digitale hjelpemidlene som ligger på helsenorge.no gjennom samvalgsverktøy. En egen nettside med videoer og tekst om fysisk trening tilbyr informasjon og lar pasienter gjøre et informert valg.