Artiklene i Ungsinn oppsummerer hvor godt dokumentert psykososiale forebyggings- og behandlingsmetoder for barn og unge er. Formålet med tidsskriftet er å gi uavhengig informasjon til fagfolk, ledere, politikere og andre som har innflytelse på hvilke tilbud barn, unge og deres familier mottar fra tjenestene.
Ungsinn.no

Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til bedre kvalitet i forebyggende og helsefremmende tiltak overfor barn og unge. Databasen gir fagfolk og andre en oversikt over tilgjengelige, virksomme og ikke virksomme tiltak på tre måter ved å:

  1. stimulere til dokumentasjon av effekt
  2. informere om tilgjengelige og virksomme forebyggende tiltak
  3. bidra til en oversikt over hvilke områder innen psykisk helse som trenger å styrke sin evidens

Målgruppa for Ungsinn er fagpersoner, beslutningstagere i tjenesteapparatet, forskere og myndigheter. 

I likhet med andre fagområder er det en økende enighet om at tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse må ha best mulig evidens. Bak nettsiden står forebyggingsenheten ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse nord (RBUP Nord) ved Universitetet i Tromsø.   

For at det skal være enklere å vite hvor godt kunnskapsgrunnlaget til de ulike tiltakene er, klassifiseres de i evidensnivå. Klassifiseringen følger beskrevne kriterier for at tiltakene skal bli vurdert på samme grunnlag. Kriteriene ble revidert i 2015, og tiltak publisert før dette er klassifisert i ett av fire nivåer, mens tiltak publisert senere er klassifisert i ett av 5+1 evidensnivåer. Klassifiseringen bygger på en vurdering av tiltakets beskrivelse, teoretiske forankring, studier av tiltakets effekt og om det finnes systemer som sikrer god implementering. 

Om studier viser ingen eller negative effekter av et tiltak, kan tiltaket klassifiseres på nivå 0, noe som nylig skjedde med programmet "Kjærlighet og grenser". En forutsetning for at et tiltak/program blir klassifisert på ulike evidensnivåer er at evalueringene er av tilstrekkelig god kvalitet. En klassifisering på nivå 0 må anses som en advarsel. Det vil trolig være lite hensiktsmessig og kanskje også risikofylt å sette i gang et tiltak som er klassifisert på nivå 0, skriver Ungsinn på sin nettside.

Les mer om Ungsinn ved å klikke her