Mange lurer på hvordan de kan hjelpe brukergruppen på en best mulig måte. Vi håper dette heftet kan være nyttig for alle som søker hjelp og inspirasjon i dette viktige arbeidet.
Napha.no  

Heftet er på 112 lettleste sider og er en grundig gjennomgang av brukermedvirkning, ulike modeller og metoder, kompetanse, tips, etikk, politikk og recovery.

Bla i heftet på skjerm

Regjeringens nasjonale strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024), "Alle trenger et trygt hjem", samler og målretter den offentlig innsatsen ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien ble lagt fram 2. desember 2020, med mål om at den sosiale boligpolitikken skal sikre at alle skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig. Regjeringen vil at de som ikke klarer det selv, skal få den hjelpen de trenger. I den nye strategien bygger regjeringen videre på erfaringene, tiltakene og samarbeidsstrukturene som ble utviklet under den forrige strategien "Bolig for velferd" (2014-2020). Flere skal kunne eie sin egen bolig - og leie skal være et trygt alternativ. 

Den nye strategien oppfordrer kommunene til å bygge opp tjenester som gir innbyggerne varige, gode botilbud, i stedet for kortvarige løsninger. NAPHA ønsker, med sitt nye bolighefte "å inspirere til godt boligsosialt arbeid, der ansatte, brukere og ledere i ulike deler av tjenestetilbudet jobber godt sammen", skriver de på sin nettside.