Om du er avhengig av opioider som heroin eller morfin, kan du trenge hjelp gjennom behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling).

Denne type behandling kan hjelpe deg å redusere bruken av opioider, redusere faren for overdoser/død og bedre helse og livskvalitet.

Behandlingen i LAR organiseres som et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten (TSB), sosialtjenesten i kommunen (ofte NAV eller rus- psykisk helsestjeneste) og fastlegen din, med deg som pasient i midten. 

Snakk med noen

Det er flere du kan ringe for å lufte tankene dine. 

Ring fastlegen din.
Ring en venn eller en person du har tillit til.
Ring rus- og psykisk helsetjenesten i kommunen din. 
Ring en bruker- eller pårørendeorganisasjon.

Substitusjonsbehandling er normalt ikke førstevalget i behandling, med mindre du sammen med fastlege eller annet helsepersonell finner ut at LAR vil være det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet, i en helhetsvurdering.

Fordel med journal

Du må regne med å få spørsmål om du kan dokumentere din avhengighet til opioider gjennom sykehistorie, kliniske undersøkelser og andre relevante undersøkelser.  Dokumentasjonen vurderes av spesialisthelsetjenesten (TSB) etter henvisning fra kommunens sosial- og/eller helsetjeneste eller andre med henvisningsrett. Ved vurderingen tas det hensyn til varighet av avhengigheten, tidligere behandlingserfaring og alder. På bakgrunn av disse vurderingene skal spesialisthelsetjenesten anbefale det mest egnede behandlingstilbudet. 

Spesialisthelsetjenesten skal alltid vektlegge ditt ønske i sin vurdering av type behandling.

Før oppstart bør en avklare:

• Valg av legemiddel
• Medisinske tilstander og bruk av andre legemidler som har  betydning for den medikamentelle behandlingen
• Nødvendige undersøkelser som skal foretas, herunder EKG
• Hvor oppstarten skal skje – poliklinisk eller under innleggelse
• Behov for avrusning før oppstart
• Andre rammevilkår som sikrer at legemiddelet kan inntas forsvarlig

Beslutning om innskrivning i LAR, er lagt til spesialisthelsetjenesten. Når du er stabilisert, kan gjennomføringen av den medisinske delen av behandlingen overføres til fastlegen din.