Housing First er en brukerstyrt metode for å tilby bolig og tjenester til bostedsløse personer med et rusmiddelproblem og/eller psykiske lidelser.

Teksten under er hentet fra veiviseren.no - en nettside som dessverre er nedlagt fra 1. april 2023.

Housing First startet som et pionerprosjekt kalt «Pathways to Housing» i New York. I de senere år har metoden fått stor utbredelse og anerkjennelse, også i Europa og Norge. Housing First eller elementer av Housing First er satt i gang i flere kommuner, dels i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, med gode resultater.

Målsetting og prinsipper i metoden

Housing First brukes aktivt i en rekke land og inngår som en viktig metode i lokale og nasjonale strategier for å bekjempe bostedsløshet. Til forskjell fra en «trappetrinnsmodell» hvor den bostedsløse går veien via ulike midlertidige tilbud for å «kvalifisere» seg til en varig bolig, gir Housing First «bolig først» sammen med oppfølgingstjenester.

Målsetningen er å sikre en stabil bosituasjon. Det legges stor vekt på brukerens ønsker og valg. Det stilles ingen krav om at en skal motta bestemte tjenester og behandling, eller krav om rusmiddelfrihet. Det finnes en rekke varianter og tilpasninger at den opprinnelige modellen, og en del av disse bryter med modellens prinsipper. Flere elementer fra denne modellen må med for å oppnå resultater.

Housing First-modellen bygger på åtte sentrale prinsipper

 1. Bolig er en menneskerett
 2. Respekt og varme i møte med deltakerne
 3. Selvstendige leiligheter spredt i vanlige boligmiljø
 4. Skille mellom bolig og tjenester.
 5. Brukerstyring
 6. Forpliktelse til å yte tjenester så lenge det er nødvendig
 7. «Recovery»-orientering
 8. Skadereduksjon

Metodehåndbok

Metodehåndbok for Housing First i Norge er utarbeidet av kommunene Bergen og Sandnes, Helse Bergen HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest RHF, Husbanken og Sam Tsemberis.

Metodehåndboken er del av et  samarbeidsprosjekt som pågikk i perioden fra 2012-2016, for å utvikle og prøve ut Housing First som metode for norske forhold. Målet er varig bosetting og bedret livskvalitet for bostedsløse med rus- og/ eller psykiske lidelser, og å gjøre helsetjenester mer tilgjengelig for den aktuelle gruppen. Håndboken presenterer også et regnestykke for hvordan Housing First kan lønne seg som modell for etablering. Kartleggingssverktøyet som er benyttet i Bergen og Sandnes, eksempel på trygghetsplan, sjekkliste for Fidelity scale mm kan du finne lengre ned på siden under ikonet "Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg". 

Andre relevante kilder

 • Metodehåndbok for Housing First i Norge. Kartleggingssverktøy som er benyttet i Bergen og Sandnes, eksempel på trygghetsplan, sjekkliste for Fidelity scale mm kan du finne under ikonet "Verktøy, metoder, sjekklister og vedlegg".
 • En egen nettbasert europeisk «Housing First» guide ble publisert sommeren 2016 og gir en grundig innføring i selve modellen, tjenester og politikkutforming. Guiden er basert på erfaringer fra Europa, blant annet fra Norge.
 • Fafo har på oppdrag av Husbanken gjennomført en kartlegging og vurdering av Housing First-tiltakene i Norge og utviklet kartleggingsverktøy i rapportene Housing First i Norge - en kartlegging og Housing First i Norge - sluttrapport. Begge rapportene ligger også under ikonet "Forskning og utredninger" under. Se også rapporten Housing first i Norge fra 2018 som forteller om de siste erfaringer i norske kommuner. 
 • Housing First Europe Hub har gitt ut rapporten «Housing First in Europe – An Overview of Implementation, Strategy and Fidelity». Studien har sett på Housing First-tjenester i hele Europa og oppsummerer dagens tilstand. The Hub er en gruppe organisasjoner, offentlige myndigheter og stiftelser som jobber for å øke implementering av Housing First i Europa.Her kan du lese en kort versjon av rapporten og hele rapporten.