FN (UNODC) og Verdens helseorganisasjon har laget en internasjonal standard for rusforebygging. Standarden sammenfatter tilgjengelig forskning innen rusforebyggende arbeid og beskriver innsatser og tiltak som fungerer.
Du kan lese mer om den internasjonale standarden ved å klikke her

Review of Prevention Systems (RePS) er et verktøy for å kartlegge om tiltak følger standardene og Norge er første land som tester det ut i praksis.

I samarbeid med UNODC og Helse- og omsorgsdepartementet, har Kompetansesenter Rus (KORUS) i 2023 gjennomgått rusforebyggende innsatser over hele landet. Formålet var å vurdere i hvilken grad forebyggingsarbeidet er evidensbasert og i henhold til FNs/WHOs internasjonale standarder for forebygging. Les mer om dette arbeidet her.

Selv om mer enn en tredjedel av forebyggende intervensjoner i Norge i 2023, ikke er evidensbasert, er Norge likevel langt framme sammenlignet med andre land. Ved hjelp av RePS, kan evalueringer heretter gjennomføres hyppigere og ha bedre kvalitet.  Forskerne har studert 130 ulike innsatser i Norge for gravide, barn, ungdom og voksne, og funnet svært mange interessante initiativ. UNODC oppfordrer alle å prioritere evalueringer. 

RePS består av en rekke karakteristikker som identifiserer om forebyggende innsatser er kunnskapsbasert, kunnskapsinformert, evaluert eller mangler kunnskapsgrunnlag. De to hovedkomponentene som gir grunnlag for å fastslå at en forebyggende innsats er er effektiv, er i følge RePS; Evidensbaserte program og solide støttesystemer.

Fra et globalt ståsted er det mange forebyggende innsatser som blir satt i gang med gode intensjoner, men uten bakgrunn i forskning som viser at dette er noe som virker. Derfor har UNODC laget standarder for hvordan man kan iverksette gode forebyggende tiltak rettet mot barn, ungdom, eldre og lokalsamfunn. RePS er et verktøy som hjelper oss å se om eksisterende tiltak er i tråd med disse standardene og kan bidra til å justere og forbedre det forebyggende arbeidet.
Giovanna Campello, UNODC