I 2010 ble et nasjonalt fagnettverk for musikkterapi i rusfeltet etablert. Flere kompetansesentra for rusproblematikk (KORUS) deltar, sammen med NAPHA, Rusfeltets hovedorganisasjon og begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse). Kommunale tjenester er representert ved etat friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. 

Målsetningen med nettverket er å sikre at musikkterapi blir et reelt alternativ for brukere av rus og psykiske helsetjenester. Nettverket har tre delmål:
Delmål 1: Stimulere til praksisnær og brukerorientert forskning og utviklingsarbeid
Delmål 2: Bidra til økt kunnskap om musikkterapi i samfunn og tjenester
Delmål 3: Bidra til forankring og etablering av musikkterapi i rus- og psykisk helsetjenester 

Har du spørsmål til nettverket kan du kontakte koordinator Reidar Dale ved KORUS Bergen reidar.tore.dale@helse-bergen.no