Kommunene er pålagt å dele ut brukerutstyr til folk som injiserer rusmidler. Likevel er det stor forskjell på hva kommunene deler ut. KORFOR kom høsten 2018 ut med en rapport som viser ulikhetene. Rapporten het "Utdeling av utstyr for skadereduksjon ved rusmiddelmisbruk".

Jeanette Rundgren, tidligere spesialrådgiver ved Kompetansesenter rus region øst forteller på denne YouTube-videoen om rapporten -  og om hvordan rent brukerutstyr hindrer smitte og er forebyggende.