For å beskrive PRIOslo-prosjektet må vi starte med et sitat fra MakersHub og TAG Arkitekter sin rapport «Ville du bodd her selv?» som beskriver en viktig holdning. Denne rapporten ble bestilt fra PRIOslo og er en viktig del av prosjektet:

Dere må spørre dere: “Ville jeg bodd her selv?” sa en av erfaringskonsulentene under første dialogverksted. Dette har hengt ved oss i arbeidet siden, fordi det ga oss en realitetssjekk om hva vi jobber med. Når man har en spesifikk målgruppe, som lever på andre måter enn vi selv gjør, kan man fort låse seg til det. Det er lett å tenke oss og dem, å skape en distanse mellom oss. Igjennom samtaler og våre observasjoner av de eksisterende boligene er det mange fellestrekk ved deres og våres liv og bo- behov. De har et ønske om å fungere mest mulig normalt, og kunne ta vare på seg selv. Det er derfor behov for å skape boliger som tilrettelegger for selvstendighet. Da erfaringskonsulenten konfronterte oss med spørsmålet siktet han særlig til hvordan boligene ser ut. Vi har derfor utforsket hva som skal til for at boligen fremstår hjemlig, samtidig som at kravene til en ROP-bolig, utifra nivåene, blir imøtekommet.

Det finnes ikke ett svar, én boligløsning eller én lokalisering som passer alle i målgruppen. Men det finnes grunnleggende prinsipper som bør være til stede ved utforming av alle nye ROP-boliger. Det bør tas hensyn til den enkeltes spesielle utfordringer og behov, og hensyn til detaljer og riktig utforming av boligstandarden er viktig for å skape gode, varige hjem uten stigmatiserte omgivelser, oppsummerer denne rapporten.

Rapporten og kunnskapsoppsumeringen fra PRIOslo (PDF, 338KB) er viktig da Oslo har et stort behov for etablering av flere ROP-boliger.

Fra tre til sju forløp

Som kjent deler Helsedirektoratet ofte personer med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) inn i hovedforløp 1-3. I PRIOslo-prosjektet «Nytt boligkonsept for bostedsløse med rusproblemer» viser rapporten at personer med rus- og ROP-utfordringer, ut fra funksjonsnivå, bør deles inn i sju, framfor tre grupper.

Funksjonsnivå kan variere over tid, og personer kan veksle mellom grupper. Derfor er det viktig at man utvikler et differensiert boligtilbud som kan dekke behovene til de ulike gruppene. 
Synnøve Seljeflot, programleder PRIOslo

Tre nivåer på boligstandard

Prosjektet har utarbeidet en matrise for ROP-boliger. (PDF, 49KB) I matrisen presenteres tre typer standarder på boligens indre og ytre utforming, i henhold til beboerens funksjonsnivå.

Basert på de sju gruppene viser matrisen videre tjenestebehov og bemanningsgrad ut fra boligtyper og antall enheter, grad av forsterkning i bolig og anbefalt bomiljø.

Matrisen kan bli et viktig og ressursbesparende verktøy i planleggingen av nye botiltak, og sikre mer egnede boliger til målgruppen.
Synnøve Seljeflot, programleder PRIOslo

Uten en bedre forståelse for ulikhetene innen ROP-gruppene, risikerer en å opprette botiltak der beboerne må tilpasses tiltaket, og ikke tiltak som er tilpasset beboerne, mener Seljeflot. Matrisen vil derfor kunne være utgangspunkt for en mer nøyaktig boligbehovskartlegging i Oslo.

Matrisen inneholder ikke oversikt over personer med rus- og eventuelle psykiske helseproblemer og omfattende somatikk. Disse vil ha behov for omsorgsplasser eller plass i sykehjem.

For å se matrisen i bedre oppløsning klikk her. (PDF, 49KB)

De sju gruppene

Gruppene 1 og 2 er personer som kan bo i ordinære kommunale boliger med eller uten ambulante tjenester.

Gruppe 3 har behov for å bo skjermet i småhus uten base med ambulante tjenester.

Gruppene 4–7 gjelder personer med større utfordringer og behov for samlokaliserte boliger med base.

Aktørene i prosessen bak rapporten

Velferdsetaten ved PRIOslo har ledet arbeidet. Gjennom prosjektet har 19 ulike botiltak blitt intervjuet i sju kommuner i tillegg til befaringer og workshops. En egen arbeidsgruppe har deltatt i arbeidet med representanter fra bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Bjerke, Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Foreningen for Human Narkotikapolitikk og Velferdsetaten. Fem erfaringskonsulenter har vært involvert i arbeidet.

Prosjektet har også gjennomgått rapporter fra botiltakene, samt det som finnes av forskningspublikasjoner på området. Erfaringene er sammenfattet i en kunnskapsrapport som finnes både i kort og lang utgave. PRIOslo-prosjektet er delfinansiert av Husbanken.

Les mer om PRIOslo ved å klikke her 

Om du ønsker mer informasjon om prosjektet ta kontakt med programleder for PRIOslo Synnøve Seljeflot.