Faglige retningslinjer om trening i behandling

Systematisk bruk av trening anbefales i sentrale nasjonale retningslinjer knyttet til rus og psykisk helse. Retningslinjene ber tjenestene informere om betydningen av fysisk aktivitet, motivere til og tilrettelegge for aktivitet og trening - som en viktig del av en helhetlig behandling.

Retningslinjene er: 

Medisin som trening - Prosedyrekode

Trening har en egen kode innen rehabilitering, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I Direktoratet for e-helse sin klassifikasjonsoversikt av helsefaglige prosedyrer er trening plassert i kapitlet OB Tiltak med koden OBAB00 Veiledet og instruert fysisk trening knyttet til motorikk og/eller kondisjon.

Samvalgsverktøy

Samvalg er en prosess der pasienten sammen med helsepersonell kommer frem til hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for den enkelte. Samvalgsverktøyet for psykose gir lettlest informasjon om aktuelle behandlingsalternativ, basert på retningslinjer og forskning. 

Fysisk trening er definert under "andre mestringstiltak" som er ett av fem hovedvalg for pasienter og behandlere som tar samvalgsverktøyet i bruk. De andre valgmulighetene, som ikke utelukker hverandre, er samtaleterapi, musikkterapi, medisiner og individuell jobbstøtte. Mange pasienter er ikke klar over de digitale hjelpemidlene som ligger på helsenorge.no gjennom samvalgsverktøy. En egen nettside med videoer og tekst om fysisk trening tilbyr informasjon og lar pasienter gjøre et informert valg.

Vunne leveår og helsetapsjusterte leveår (DALYs) ved fysisk aktivitet

Helsedirektoratet oppdatert sine helseråd i en rapport i 2024, som sier noe om  velferdsgevinsten (friske leveår) av fysisk aktivitet.

  • Det vil gi betydelige gevinster på samfunns- og individnivå, dersom flere øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra fysisk inaktiv til delvis aktiv, fysisk aktiv eller til ekstra aktiv.
  • I et livsløpsperspektiv er det mulig å vinne 7,7 DALYs ved å være aktiv 5–20 minutter daglig med lett eller litt anstrengende aktivitet (delvis aktiv), ved omtrent 150 minutters ukentlig litt anstrengende fysisk aktivitet (fysisk aktiv) var gevinsten 10,8 DALYs.
  • Gevinstene kan oppnås i alle aldersgrupper. For eksempel kan personer i 60-årene vinne 9,9 DALYs ved å endre adferd fra fysisk inaktiv til fysisk aktiv.