Mange domfelte og innsatte i norske fengsler har store utfordringer på flere levekårsområder. Svak tilknytning til arbeidslivet, mangelfull utdanning, bostedsløshet, omfattende gjeld, rusavhengighet og helseproblemer er sentrale faktorer i mange domfeltes liv. 

Teksten under er utdrag fra nettsiden tilbakeføring.no, en nettside i regi av Kriminalomsorgen:

Selv om straffegjennomføring naturligvis kan være en stor belastning for de det gjelder kan det også være en arena hvor en får mulighet til å gjøre noe med problemene sine. Kriminalomsorgen har et ansvar for å legge til rette for dette, noe som blant annet er hjemlet i straffegjennomføringslovens §4:

Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.

Det er et behov for bedre kommunikasjon og en felles forståelse for hvem som gjør hva i tilbakeføringsarbeidet. Tilbakeføringsarbeidet som kriminalomsorgen koordinerer bør påbegynnes så snart som mulig etter innsettelse. Dette gjelder også gruppen som sitter på varetektskjennelse og som ikke gjennomfører straff som de domfelte. Varetektsinnsatte har ofte behov for å avklaring på de samme områdene som domfelte.

På tilbakeføring.no kan du lese mer om hvilke tiltak som er tilgjengelig for tilbakeføringsarbeid og hvordan en kan bidra til en mer enhetlig forståelse av ansvar- og arbeidsfordeling i tilbakeføringsarbeid. Nettsiden legger vekt på innsatsområdene: Bolig, Økonomi, Arbeid og utdanning, Nettverk, Rusavhengighet og Helse.