Overdoser kan være dødelige. Analyser fra dødsårsaksregisteret viste at 324 mennesker døde av illegale rusmidler og 386 mennesker av alkoholutløste årsaker i 2020. Tallene er økende for begge grupper fra året før.

Inntak av flere rusmidler i kombinasjon, inntak svarende til et toksisk nivå eller svært skadelige administrasjonsmåter som injisering i halskar eller lyske, krever særskilt oppmerksomhet.

Helsedirektoratet lanserte høsten 2021 et eget kapittel om akuttbehandling og oppfølging etter overdose i Pakkeforløp TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Pakkeforløpskapittelet skiller ikke mellom ulike forløp avhengig av inntatt rusmiddel, men anerkjenner alle typer overdoser som en risikofaktor for senere overdoser og tidlig død.

Les mer om akuttbehandling og oppfølging etter overdose (gjelder fra 1. januar 2022)