Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for virksomheter, brukerorganisasjoner og tiltak som har personer med rusproblemer som sin målgruppe.

Fagrådet er landets største paraply- og medlemsorganisasjon innen rusfeltet med 136 medlemsvirksomheter. Disse inkluderer omlag 200 tjenester og cirka 5000 årsverk og representerer bredden av tiltak og organisasjoner som arbeider innen behandling, forebygging, rehabilitering, forskning og skadereduksjon. Blant medlemmene finnes i tillegg bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

Formål og funksjon:
Fagrådets formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle faglige erfaringer, brukererfaringer, forskning og de ruspolitiske konsekvensene, – for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser. Se vedtatt arbeidsplan for mer informasjon

Fungerende styreleder i Fagrådet:                             Leder i Fagrådet:
Anders Dalsaune Jansen                                                     Jan Gunnar Skoftedalen
telefon: 950 88 814                                                                 telefon: 41474290