Amfetamin kan være forbundet med psykoser og utagerende atferd. I tillegg kan det i akuttfasen være vanskelig å avgjøre om det foreligger rusutløst psykose eller schizofreni.

Psykiater og forsker Sigrid Medhus har i en studie (2014) av 285 personer som ble innlagt i to psykiatriske akuttavdelinger, funnet at 15 % hadde amfetamin i blod og/eller urin ved innleggelse. Hun fant ingen forskjeller i psykotiske symptomer mellom de amfetaminpositive på den ene siden og de amfetminnegative med schizofrenidiagnose på den andre siden. Funnene fra denne studien kan ha som konsekvens at alle som er psykotiske bør legges inn i psykiatriske avdelinger uansett rusbruk, fordi en ellers vil overse noen som har schizofreni slik at de ikke får riktig behandling. 

Studien viste også at amfetaminpositive personer sammenliknet med andre som ble lagt inn i psykiatriske akuttavdelinger, i gjennomsnitt var yngre, oftere menn og hadde dårligere levevilkår. De hadde også høy dødelighet, selv om de hadde en gjennomsnittsalder på bare 34 år. Funn fra studien tyder også på at metamfetmin gradvis er i ferd med å erstatte amfetamin i rusmarkedet, og at metamfetamin i store grad enn amfetamin kan utløse psykose hos disponerte personer.

I en videoforelesning (under) fra 2010 forteller Sigrid Medhus om doktorgradsprosjektet i regi av UIO/SERAF, Folkehelseinstituttet og Lovisenberg Diakonale sykehus. 

Se også Lars Linderoth sin forelesning om kartlegging, utredning og behandling av (rusutløst) psykose på ROP-TV ved å klikke her. Linderoth er spesialist i psykiatri og spesialist i rus og avhengighetsmedisin. Denne forelesningen er fra 5. november 2020.