Samfunnets vekt på normalisering, medborgerskap og økt selvbestemmelse, har hatt mange positive følger for de fleste innbyggere med lærevansker og/eller udviklingshemming, men både nordisk og internasjonal litteratur peker på, at der også har vært ulemper - som mer bruk av narkotika og alkohol. 

Det har kommet en rekke forskningsartikler og doktorgrader på bruk av rusmidler blant innbyggere med lærevansker de senere årene:

Kirsten Braatveit har avdekket at om lag tretti prosent av inneliggende pasienter med rusutfordringer, har en psykisk utviklingshemming eller såkalt boarderline psykisk utviklingshemming. Braatveit mener at dette må få konsekvenser for hvordan behandlingstilbudet tilrettelegges.

Oslo Universitetssykehus: En av de største risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling er nedsatt kognitiv fungering. Alle som arbeider med rusbehandling bør derfor vite hvorfor kognisjon er viktig, og ta hensyn til pasientens kognitive fungering i behandling.

Pasienter i rusbehandling har ofte kognitive vansker, som svekket oppmerksomhet, hukommelse, resonneringsevne og problemløsning. Disse vanskene kan ha en direkte sammenheng med tilbakefall og avbrudd i behandlingen, og kan dermed ha en negativ effekt på tilfriskningen. Identifisering av kognitive vansker kan derfor være avgjørende for å gi best mulig behandling og oppfølging. Jens Hetland ved Universitetet i Bergen har gjort sin PhD på kognitive vansker blant pasienter med rusmiddelproblemer 

Hetlands PhD bygger på Egon Hagens avhandling "Cognitive and psychological functioning in patients with substance use disorder; from initial assessment to one-year recovery", konkluderer med at deltagere som har holdt seg rusfrie i et år får betydelig bedring i psykisk helse, livskvalitet, eksekutive funksjoner og ADHD-symptomer. Avhandlingen avdekker også at spørreskjemaet BRIEF-A er et godt og kostnadseffektivt måleinstrument både for å avdekke problematisk rusbruk, samt graden av sosial tilpasning for pasienter med blandingsmisbruk.

Doktorgradsavhandling av Erik Søndenaa (2009) viste at en av ti innsatte har store lærevansker. To av ti har så store språkvansker at de vil ha store vansker med å forstå språklig samhandling. Dette gir nødvendigvis negative utslag gjennom hele straffesakskjeden. Fengselsinnsatte er i alminnelighet ei utsatt gruppe mennesker.

En kunnskapsoppsummering, fra nederlandske forskere som inneholder forskning og systematisk kunnskap om feltet i Europa: A Systematic Review of Substance Use (Disorder) in Individuals with Mild to Borderline Intellectual Disability

Dansk erfaringskunnskap og forsking gjennom evaluering av prosjektet: ”Rusmidler og skadevirkning – Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer”. Prosjektet viser at personer med utviklingshemning og rusmiddelproblemer profiterer på gruppebehandling, som er tilrettelagt til deres behov og forutsetninger.

Les mer på nettsidene til Danmarks "Metodecenteret".