Pasienter innlagt i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) bør informeres om hvilke helsemessige gevinster de kan oppnå ved å være fysisk aktive. De bør motiveres til deltakelse i fysisk aktivitet slik at de kan erfare hvordan symptombelastning kan reduseres, samtidig som det kan være en arena for sosial ferdighetstrening. Fysisk aktivitet som del av behandlingstilbudet bør sikres slik at pasienter kan oppnå et tilfredsstillende aktivitetsnivå under og etter innleggelse.

Prosedyren i OUS gjelder for klinisk personell i TSB, døgnbehandling.

Som en del av den somatiske undersøkelsen undersøker lege kontraindikasjoner for fysisk aktivitet. På bakgrunn av den somatiske undersøkelsen gjennomføres en kartleggleggingssamtale med pasienten. Kartlegging av muligheter for fysisk aktivitet etter utskrivelse bør inngå i denne.

Det anbefales bruk av fast mal for kartleggingssamtale. Deretter utarbeides en individuelt tilpasset plan for fysisk aktivitet, som for eksempel utholdenhets-, styrke- og balanseøvelser i tråd med nasjonale råd for fysisk aktivitet og aktivitetshåndboken for anbefalinger tilpasset pasientgruppen.

Les hele prosedyren ved å klikke her