Faglige retningslinjer om musikkterapi

Systematisk bruk av musikkterapi anbefales i tre sentrale nasjonale retningslinjer knyttet til rus og psykisk helse. Retningslinjene ber tjenestene tilrettelegge for musikkterapi for de brukerne som ønsker dette.

Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Retningslinjene viser til at musikkterapi fremmer tilfriskning og reduserer negative symptomer, og kan føre til avkobling fra vanskelige tanker og situasjoner. Gjennom mestringsopplevelser i musikkterapi kan en styrke motivasjonen for å stå i behandling.

De tre retningslinjene er:

Retningslinjene for psykoselidelser anbefaler at musikkterapeuter prioriterer pasienter med negative symptomer.

Musikkterapi og prosedyrekoder

Musikkterapi har to egne prosedyrekoder innen rehabilitering, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I Direktoratet for e-helse sin klassifikasjonsoversikt av helsefaglige prosedyrer er musikkterapi plassert i kapitlet IBB Behandling/psykoterapi, med kodene IBBE10 - Musikkterapi, individuell og IBBE20 - Musikkterapi, gruppebehandling. Kodene er spesifisert på følgende måte:

IBBE10 Musikkterapi, individuell
Utføres av musikkterapeut med godkjent femårig høyere utdanning i musikkterapi.

IBBE20 Musikkterapi, gruppebehandling
Utføres av musikkterapeut med godkjent femårig høyere utdanning i musikkterapi.
For bruk av denne koden, se årets kodeveiledning. Erstatter tidligere særkode B0013.

Samvalgsverktøy

Samvalg er en prosess der pasienten sammen med helsepersonell kommer frem til hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for den enkelte. Samvalgsverktøyet for psykose gir lettlest informasjon om aktuelle behandlingsalternativ, basert på retningslinjer og forskning. 

Musikkterapi er ett av fem hovedvalg for pasienter og behandlere som tar samvalgsverktøyet i bruk. De andre valgmulighetene, som ikke utelukker hverandre, er samtaleterapi, medisiner, individuell jobbstøtte og andre mestringstiltak. Mange pasienter er ikke klar over de digitale hjelpemidlene som ligger på helsenorge.no gjennom samvalgsverktøy. En egen nettside med videoer og tekst om musikkterapi tilbyr informasjon og lar pasienter gjøre et informert valg.