Visste du at musikk er en snarvei til minner og følelser?
Hvordan bruker du musikk når du er sint, trist eller glad?
Visste du at musikk kan påvirke deg og kan brukes som verktøy i behandling?

Musikk er en del av hverdagen for de fleste av oss, enten fordi vi spiller eller synger, liker å lytte eller liker å danse. Denne delen av kunnskapsbasen handler om hvordan og hvorfor musikk kan være terapeutisk og brukes som en helseressurs.

Musikkterapi er en viktig del av fagutviklingen innen rus- og psykisk helsebehandling.

Musikkterapi er å bruke musikk for å fremme helse, gjennom et samarbeid mellom musikkterapeut og en person eller gruppe. Bedre helse betyr i praksis opplevelsen av økt livskvalitet, mening, lindring og muligheter for fellesskap og aktiv deltakelse.

Musikk kan du både lytte til, snakke om, spille eller synge – alene eller sammen med andre. Musikkterapi fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg, og kjennetegnes av en ressursorientert og kontekstsensitiv tilnærming som i stor grad er forenlig med recovery-perspektivet.

Musikkterapeuter bruker musikk for å legge til rette for økt livskvalitet, bedre helse og å fremme utvikling hos mennesker som arbeider med egen bedringsprosess. Musikkterapi vektlegger brukerinvolvering og likeverdige relasjoner.

Flere forskningsstudier har identifisert musikkterapi som en praksis som støtter opp under menneskers personlige, sosiale og kliniske bedringsprosesser.

På et symptom og funksjonsnivå viser kvantitativ effektforsking at musikkterapi, gitt som et tilbud i tillegg til standardbehandling, reduserer depressive symptomer, angst og negative symptomer og forbedrer generell psykisk helsetilstand og sosialt funksjonsnivå. Studiene indikerer at effektene er avhengige av to viktige faktorer, nemlig varigheten av behandlingen og kvalifikasjonene til musikkterapeuten.

Se for øvrig kunnskapsbeskrivelser om musikkterapi i rusfeltet - psykisk helsefeltet og Cochrane-oversikten fra 2022 om musikkterapi i rusbehandling.

Musikkterapi er en mulighet innen medikamentfri behandling og kan komplementere og supplere samtaleterapi og andre medikamentfrie tilnærminger. Musikkterapi kan gi nye erfaringer gjennom musikalsk opplevelse og deltakelse. Det er en annen form for kommunikasjon, gir et annet grunnlag for opplevelse av seg selv, og gir en variasjon i tilnærming som gir et fruktbart tverrfaglig behandlingstilbud.

Musikkterapeuter har en fem-årig universitetsutdanning. Mastergradsstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad i musikkterapi, og er en profesjonsutdanning som kvalifiserer for aktiv utøvelse som musikkterapeut, der målet er å yte hjelp i bedringsprosesser. Enkelte musikkterapeuter har i tillegg en etterutdanning i musikkterapi, psykisk helse og rus.

Både Universitet i Bergen og Norges musikkhøgskole i Oslo tilbyr utdanningsløp for musikkterapeuter. Det finnes også ekvivalensvurderte utdanninger fra utlandet som NOKUT vurderer løpende.