Hva er gjort for å styrke ansatte som møter barn i helt vanlige settinger, men som oppdager at noe er galt?

Kompetansesenter rus region Sør ledet i perioden 2009-2021 det kommunale opplæringsprogrammet Barn i rusfamilier (BIR), der til sammen 40 kommuner i region sør deltok med fagfolk fra skole, barnehage og kommunale helsetjenester. De samarbeidet med flere av kompetansesentrene rundt om i Norge så antallet kommuner som har gjennomført opplæring er mange. 

Fordi det å snakke om rusmiddelbruk er tabubelagt, blir mange av barna som har utfordringer på grunn av rus i familien aldri oppdaget. Programmet skulle derfor bidra til å gi oversikt over konsekvensene det kan få for et barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer, hva man bør gjøre når man er bekymret for et barn og hvem man kan kontakte og samarbeide med.
KoRus-Sør

Frykten for at ta feil er kanskje den aller største faktoren som hindrer fagfolk i å gjøre noe når de er bekymret for et barn, sier Hilde Jeanette Løberg, som har vært programansvarlig for BIR i hele perioden. Opplæringen la derfor stor vekt på at den enkeltes rolle er å gi en observasjon, ikke en konklusjon. Det bidro til å bryte ned barrierer og gjøre fagfolkene trygger i sin rolle, sier Løberg. 

KoRus-Sør skrev i 2022 en rapport om arbeidet, hva senteret har gjort, hva de har lært og hva de mener det kan være lurt å gjøre mer av. Rapporten kan inspirere og være et nyttig utgangspunkt for refleksjoner og drøftinger ved igangsetting av kommunale kompetanseløft.