2017
Oktober: Skriftlig høringsvar på Statsbudsjettet 2018 (PDF, 313KB)

Oktober: Muntlig høringssvar på Statsbudsjettet 2018 (PDF, 100KB)
September: Pakkeforløp Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) (PDF, 422KB)
September: Somatisk helse og levevaner i Pakkeforløp for psykisk helse og rus (PDF, 187KB)

2016
Desember: Forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll (PDF, 412KB)

Desember: Notat til høring om Hepatitt C i Stortinget (PDF, 424KB) 
November: Forslag om endring i lov og forskrift om bostøtte  - nytt inntekstgrunnlag for bostøtte  (PDF, 409KB)
November: Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter (PDF, 433KB)
September: Veileder om pårørende i helse - og omsorgstjenesten   (PDF, 1MB)
April: Mulig omlegging av den aktivitetsbaserte finansieringsordningen for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og TSB fra 2017 (PDF, 433KB)
Februar : Endringer i psykisk helsevernloven mv (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet)  (PDF, 414KB)


2015
Fagrådets forslag til revidering av LAR retningslinjen (PDF, 294KB)
Innspill til ny veileder om tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 (PDF, 216KB)

Revidert prioriteringsveileder innenfor TSB  (PDF, 235KB)


2014
Høringssvar NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Det vises til e-post fra Justis- og beredskapsdepartementet 25. november 2014 om utsendelse av NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon mener tilregnelighetsutvalget har avlevert en god og grundig utredning.

Høringssvar – utkast til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet IS-2219
Metodikken beskrives inngående men av de 76 anbefalingene er det kun 11 som er utarbeidet etter den metoden.

Høringssvar – utkast til IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.
Arbeidet med denne retningslinjen har pågått i over 4 år og det sier vel noe om utfordringene med en nasjonal retningslinje i et felt som i mindre grad har ensartet praksis.

Høringssvar – fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
Viser til høringsbrev datert 16.06.2014. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en medlemsorganisasjon med ca 150 ulike medlemsvirksomheter fra alle deler av rusfeltet. For Fagrådet vil derfor høringsuttalelsen i all hovedsak dreie seg om Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) og konsekvenser for dette området slik Fagrådet vurderer det.

Høringssvar – endring av forskrifter om eigenandel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfagleg spesialisert handsaming av rusmiddelavhengnad
Viser til høringsbrev datert 27.06.2014. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon takker for muligheten til å gi høringssvar på et område som kan virke lite men som er av stor prinsipiell betydning for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Fagrådet vil innledningsvis gi departementet en stor honnør for raskt å gripe tak i denne saken etter at HELFO i sitt brev av 13.mai 2014 presiserte sin forståelse av forskriften

Høringssvar ny legespesialitet i rus og avhengighetsmedisin 25. april 2014
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse på målbeskrivelse, overgangsregler og spesialistregler. Fagrådet vil innledningsvis uttrykke stor glede over at legespesialitet innenfor rus og avhengighetsmedisin nå endelig ser ut til å bli en realitet. Fagrådet har som organisasjonen ved gjentatte ganger fremmet forslaget om en egen legespesialitet.

2013
Høringssvar sak 13/10860 – Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorg- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til samfunnsoppdrag

Viser til invitasjon til å avgi høringssvar på utkast til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre av 6. desember 2013. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon takker for anledning til å avgi høring på dette området.

Høringssvar – forslag om å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom
Viser til høringsbrev om ovennevnte spørsmål fra 28. juni 2013. Fagrådet velger i vår høringsuttalelse å ta utgangspunktet i det konkrete forslaget som fremmes, forslag til endring av lov og forskrift slik at det skal tillates inhalering av heroin i sprøyterom

Høringssvar sak 11/2847– Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid
Viser til invitasjon til å avgi høringssvar på utkast til Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid av 3.september 2013. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon takker for anledning til å avgi høring på et viktig område som lokalt arbeid er. Fagrådet er landet største organisasjon innenfor rusfeltet og har over 150 virksomheter som medlemmer. Medlemmene kommer fra alle deler av rusfeltet.

Høringssvar til forslag om endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer
Viser til høringsbrev datert 05.06.2013. Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en medlemsorganisasjon for virksomheter innenfor rusfeltet. Mange av våre medlemsvirksomheter har psykolger ansatt både som ledere, behandlere i TSB, i kommunale enheter/tiltak og blant de ideelle virksomhetene i såkalt lavterskeltilbud.

Høringssvar – Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon gir et høringssvar begrenset til «vårt» fagfelt, hvorvidt pasientskadelovens virkeområde også skal omfatte kommunale rusinstitusjoner.

Høringssvar NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlig smittsomme sykdommer
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon gir et høringssvar begrenset til «vårt» fagfelt. Det er to områder som Fagrådet særskilt vil kommentere. Fagrådet støtter det enstemmige forslaget fra utvalget om å utvise forsiktighet mot straffeforfølgning ved bruk av felles injeksjonsutstyr blant rusmiddelbrukere. Bruk av rusmidler må bekjempes ved hjelpetiltak og ikke med bruk av straffelovens bestemmelser.

Høringssvar til rundskriv om rammebetingelser for oppstart og drift av rusmestringsenheter i fengsel
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge stiller seg meget positive til rusmestringsenheter i fengsel. En stor andel av innsatte i norske fengsler har omfattende rusproblemer og deres rusavhengighet er også for mange grunnen til at de har havnet der. For noen rusavhengige er dette en god anledning til å starte en prosess mot det å bli kvitt sin rusavhengighet.

Høring: Utkast til nasjonal prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)
Fagrådet finner bruk av benevnelsene rusmiddel-misbruk/rus-misbruk som misvisende, stigmatiserende og at disse bør byttes ut med rusmiddel-avhengig og rusmiddel-bruker.

Høring – alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge viser til høringsbrev av 19. januar 2012 om høring fra Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet av rapporten «Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd».

Høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap
Det vises til høringsbrev av 18.12.2011 med høringsnotat «Forslag til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap». Høringsfristen er satt til 16. mars 2012. Fagrådet innen Rusfeltet i Norge avgir med dette sin høringsuttalelse.

Høringssvar IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser
Helhetsinntrykk er at dette er grundige og godt faglig oppdaterte retningslinjer som bør få stor innvirkning på psykosebehandling fremover. Vi kommenterer først innledningsvis spørsmålet om virkemidler for en god implementering av retningslinjen. Dette er ”de unges” lidelse. Det må derfor gjøres en betydelig innsats for å få steder som skoler, utekontakter, ungdomsklubber m.m. kjent med denne lidelsen og disse retningslinjene.

Høringssvar – NOU 2011:15 ”Rom for alle” – En sosial boligpolitikk for framtiden
Kommunal- og regionaldepartementet ber om høringsinstansenes syn på NOU ens analyser, vurderinger og forslag. Fagrådet innen rusfeltet i Norge (Fagrådet) er glad for å kunne bidra med dette høringssvaret. Sosial boligpolitikk er et viktig tema for rusfeltet. Det finnes antageligvis ikke et tema som er viktigere i hverdagen for mennesker som sliter med rusproblematikk.

Innspill til høringsnotat angående forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Fagrådet innen rusfeltet ser det som positivt at det er lagt frem en samlet fornying og endring av forskifter slik at dette kan sees i sammenheng. Fagrådet innen Rusfeltet vil kommentere de forskriftene som vi mener vil påvirke det rusrelaterte arbeidet i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Høringsuttalelse fra Fagrådet innen Rusfeltet i Norge – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus – og psykisk lidelse – ROP- lidelser
Formålet med retningslinjen er å gi kunnskapsbaserte anbefalinger som skal bidra til et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud for personer med både psykiske lidelser og ruslidelser. Den skal si noe om hvordan tjenestene skal utformes og hvordan de skal utføres. Retningslinjen skal være rådgivende for hvordan ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene utøver praksis, og den skal være rådgivende for hvordan tjenestene bør/skal organiseres og hvilke tilbud som bør være tilgjengelig for denne pasientgruppa Forslagene er listet opp i graderte anbefalinger, som en slags oppsummering av hvert kapitel.

Høringsuttalelse angående forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov og forslag til ny folkehelselov
Vi vil i dette høringssvaret ha fokus på de temaene i forslagene som omhandler Fagrådet innen Rusfeltet i Norge sitt fokusområde.

Høringsuttalelse – Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge støtter i sin helhet de forslagene til tiltak for personer med narkotikaproblemer og avhengighet som fremkommer i Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika.

Høringsuttalelse fra Fagrådet innen Rusfeltet i Norge. Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder
Høringsnotatet er gjennomgått med følgende kommentarer fra Fagrådets side:

Generelt: Fagrådet oppfatter forslaget som et grundig og godt gjennomarbeidet dokument. Etiske dilemmaer knyttet til vedlikeholdsbehandling med metadon eller buprenorfin i svangerskap behandles på en god måte. Retningslinjen vil kunne bidra til en mer faglig fundert og enhetlig praksis. I tillegg er det hovedvekt på konkrete og praktiske anbefalinger bygget på tilgjengelig nasjonal og internasjonal kunnskap.

Høringsuttalelse fra Fagrådet innen Rusfeltet i Norge. Forslag til samleforskrift for psykisk helsevern
Høringsnotatet er gjennomgått med følgende kommentarer fra Fagrådets side: Fagrådet bifaller forslaget om å lage en samleforskrift om psykisk helsevern. Kapittelinndelingene er oversiktlig, og det virker svært greit å orientere seg, og til å finne fram til de enkelte relevante forskriftene.

Høringsuttalelse fra Fagrådet innen rusfeltet i Norge Revidering av forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon
Fagrådet takker for muligheten til å komme med innspill til revisjon av forskriften, en revisjon som vi ønsker velkommen. For alle som arbeider med å gi barn og unge et best mulig behandlingstilbud, er det en forutsetning å ha gode lover og forskrifter å jobbe innenfor. Rammebetingelsene og tolkingen av disse vil være avgjørende for et godt resultat. Det blir derfor viktig at departementet sørger for at tilsynsmyndighetene fører en lik praksis over alt i landet, noe som har vært et problem i med praktiseringen av den gamle forskriften.

Forslag om endringer i straffeloven mv. (samfunnsstraff erstatter fengsel som subsidiær straff ved bot mv.)
Fagrådet innen rusfeltet i Norge takker for invitasjon til denne høringsrunden, og svarer med dette på denne høringen. Etter å ha gått igjennom dokumentet velger vi å konsentrere oss mest om en kort uttalelse i forhold til de praktiske konsekvensene i forhold til rusavhengige, som blir påvirket av en eventuell lovendring. En lovendring som resulterer i at samfunnsstraff erstatter fengsel som subsidiær straff.

Høringsuttalelse – forslag til endringer i alkohollovgivningen
Fagrådet innen rusfeltet i Norge har gitt høringsuttalelse – forslag til endringer i alkohollovgivningen

Fagrådets høringssvar til LAR-forskriften er klar
”Medisinering med eller uten rehabilitering”. På dette punktet ser Fagrådet mulighet for en vridningseffekt, i forhold til hva som nå er i ferd med å skje på LAR-fronten. Til tross for alle gode intensjoner, ser Fagrådet faren for at når henvisningene i forhold til inntak i LAR går til spesialisthelsetjenesten, og spesialisthelsetjenesten forplikter seg gjennom pasientrettighetslovene for å følge forskriftene, så vil, dersom kommunen ikke følger tett på, pasientene kunne bli avspist med kun LAR-medisinering, uten spesielle muligheter i forhold til oppfølging.

Høring – Forslag til permanent sprøyteromslov
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge ser som forfatterne av evalueringen; ”Hva nå? Evaluering av prøveordningen med sprøyterom” SIRUS rapport nr. 7/2007, flere betenkeligheter ved permanent etablering av sprøyterom.

Høring – forslag til endring i Lov 17. Juli 1992 nr.100 om barneverntjenester
Fagrådet inne rusfeltet i Norge er positiv til at departementet legger frem forslaget til lovendring. I utgangspunktet mener vi at Norge har et godt lovverk på barnevern, men vi ser også at det kan bli bedre.

Lovverket gir føringer og rammer for det barnevernsfaglige arbeidet, men det er også viktig å se på de politiske føringer som blir lagt uavhengig av lovgivningen. Ny barnevernslov fra 1992 hadde bl.a. som mål at barn skulle få rett hjelp til rett tid.

Notat til Høring om St.prp. nr. 1 (2008-2009)
Rusmiddelavhengige skal ikke lenger være helsevesenets stebarn sier helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i budsjettframlegget. Vil statsbudsjettet for 2009 sørge for det? Fagrådet er glad for en økt satsing på tilbudet til rusavhengige, men mener bestemt at dette ikke vil gi det bebudete løftet som er lovet, og heller ikke vil gi den opptrappingen som rusfeltet trenger.