Vårt nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjonene har bestemt at de ønsker å være et nettverk eksklusivt for våre medlemsorganisasjoner
De ønsker en felles innsats på saker de er enige om, og har vedtatt noen prinsipper for arbeidet:

§ 1 Formål

Bruker- og pårørendenettverket i rusfeltet er en samarbeidsarena for å fronte rusfaglige og ruspolitiske saker. Rus inkluderer i denne sammenheng legale og illegale rusmidler.

Nettverket skal:

  • Arbeide med saker som hvor organisasjonene er enige om, ikke den enkelte organisasjons kampsaker
  • arbeide for å fremme bruker- og pårørendes interesser og grunnleggende rettigheter i samfunnet.
  • fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum
  • søke å fremme gode og likeverdige tjenester for brukere og pårørende

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Nettverket er et uavhengig nettverk. Nettverket er koordinert av Rusfeltets hovedorganisasjon.

§ 3 Medlemmer

Medlemmene i nettverket er bruker- og pårørendeorganisasjoner i rusfeltet i Norge. Nye medlemmer kan tas opp i nettverket hvis flertallet av organisasjonene er enig.

Hver organisasjon oppnevner inntil tre medlemmer, et hovedmedlem og to vararepresentanter. Hver organisasjon har en stemme. Hver organisasjon har plikt til å orientere nettverket om endringer blant de oppnevnte. I spesielle situasjoner eller saker kan enkeltpersoner inviteres til å delta.

Organisasjonene i bruker- og pårørendenettverket er:
A-larm
BAR -Barn av rusmisbrukere
Foreningen Human Narkotikapolitikk
Ivareta – pårørende berørt av rus
Marborg
proLAR Nett
RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

§ 4 Møtestruktur

Nettverket har tre faste møter i året. I tillegg kan det innkalles til møter etter behov.

Alle organisasjonene kan fremme saker for nettverket. Saker som ønskes behandlet sendes leder og sekretær en uke før møtet. Kun saker som er åpenbart utenfor nettverkets formål kan avvises.

Nettverket velger leder og nestleder for ett år av gangen. Nestleder går inn som leder etter ett år og ny nestleder velges. Etter at valg av leder og nestleder er gjennomført første gang vil det årlig kun velges nestleder. Leder og nestleder kan ikke være fra samme organisasjon.

Rusfeltets hovedorganisasjon har sekretæransvar.

Leder har ikke dobbeltstemme. For å avgi stemme må organisasjonen være tilstede.

§ 5 Finansiering

Hver organisasjon dekker egne kostnader ved deltakelse.

Hvis nettverket søker eller tildeles eksterne midler, prioriteres de å dekke i prioritert rekkefølge:

  • Reiseutgifter
  • Møtekostnader
  • betalt leder i 10% stilling

Eksterne midler forvaltes av Rusfeltets hovedorganisasjon og prioriteres etter kulepunktene over.

§ 6 Endring av prinsipper

Disse prinsippene kan endres når 2/3 av organisasjonene er enige i det. I slike saker må alle organisasjonene avgi stemme, men det kreves ikke tilstedeværelse.

§ 7 Oppløsning

Nettverket kan oppløses når et flertall av medlemmene er enige om det. Hvis enkeltorganisasjoner ønsker å trekke seg ut av nettverket kan de gjøre det uten at det endrer prinsippene.

Skulle det være penger i nettverket som ikke er bundet opp ved oppløsning, fordeles de likt på organisasjonene som er medlemmer når nettverket oppløses.