Vedtekter for Rusfeltets hovedorganisasjon

Sist endret på årsmøte 11. mai 2023


§ 1 Navn

Organisasjonens navn er: Rusfeltets hovedorganisasjon.


§ 2 Formål og funksjon

Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk medlemsorganisasjon for tiltak/tjenester for mennesker med rusmiddelrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk. Rusfeltets hovedorganisasjon sitt formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle de ruspolitiske konsekvensene, faglige erfaringer, brukererfaringer og forskning for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser.


§ 3 Medlemskap

a) Tiltak, virksomheter og organisasjoner som arbeider med rusmiddelrelaterte og avhengighetsrelatert problematikk kan bli medlem.
b) Tiltak, virksomheter og organisasjoner som er å regne som selvstendige driftsenheter må tegne eget medlemskap for å oppnå medlemsrettigheter.
c) Medlemskap gjelder til det sies opp skriftlig. Medlemsrettigheter på årsmøte og medlemsfordeler forutsetter betalt årskontingent.


§ 4 Organisering

a) Rusfeltets hovedorganisasjon har årsmøte som øverste organ.
b) Årsmøtet velger styret og valgkomite. Styret er Rusfeltets hovedorganisasjon sitt utøvende organ
c) Rusfeltets hovedorganisasjon skal ha et sekretariat som ledes av en leder. Sekretariatet utøver daglig ledelse av Rusfeltets hovedorganisasjon


§ 5 Årsmøte

  1. Årsmøte er Rusfeltets hovedorganisasjon sitt øverste organ
  2. Hvert medlem av Rusfeltets hovedorganisasjon kan la seg representere av flere, men har kun stemmer etter antall årsverk.
  3. Styret innkaller til årsmøte med minst 2 måneders skriftlig varsel hvor det vedlegges i innkallingen til årsmøte hvem av styremedlemmene som er på valg. Forslag til saker fra medlemmene innsendes senest 6 uker før årsmøtet. Endelig saksliste utsendes senest 3 uker før årsmøte.
  4. Følgende saker er obligatorisk på årsmøtet:

a) Navneopprop
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av dirigenter, referenter og to personer til å undertegne protokollen
d) Årsmelding og regnskap
e) Innkomne saker
f) Aktivitetsplan
g) Budsjett
h) Valg av: 

  • Styreleder
  • Styremedlemmer
  • Valgkomitè

5. Valgreglement
Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 3 år av gangen med mulighet for gjenvalg 1 gang. Det skal velges ett nytt medlem på hvert årsmøte etter forslag fra valgkomiteen. Fagrådets medlemmer fremmer forslag til valgkomiteen senest 6 uker før årsmøtet.

Valgkomiteen innhenter forslag fra medlemmer i Rusfeltets hovedorganisasjon. Valgkomiteens forslag sendes ut sammen med endelig saksliste. Alle kandidater skal presenteres på årsmøtet og er dermed valgbare.

Foran valgene legger valgkomiteen fram komiteens innstillinger og redegjør muntlig for denne. Styreleder velges ved særskilt valg for en periode på 2 år og med mulighet for gjenvalg 3 ganger. Det velges inntil 8 styremedlemmer for en periode på 2 år og med mulighet for gjenvalg 3 ganger. Begge kjønn skal være representert i styret med minst 40%.

Det skjer valg på halvparten av styret hvert år.
Det kan ikke avgis stemme ved fullmakt.


§ 6 Styret

Styret er Rusfeltets hovedorganisasjon sitt utøvende organ. Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer.
Styremedlemmene skal gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, tverrfaglighet, offentlige og ideelle virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet.

Styret skal ha brukerrepresentasjon. Styret velger nestleder blant styrets øvrige valgte medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
 

§ 7 Sekretariatet

Sekretariatet utøver daglig ledelse av Rusfeltets hovedorganisasjon. Styret har arbeidsgiveransvaret overfor leder. Leder har arbeidsgiveransvar overfor andre ansatte og har sammen med styret ansvar for at driften skjer i tråd med lov og forskrifter.


§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det.


§ 9 Oppløsning av Rusfeltets hovedorganisasjon

Oppløsning av Rusfeltets hovedorganisasjon skjer på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med ¾ flertall. Ved oppløsning av Rusfeltets hovedorganisasjon blir arkiv og eventuelle verdier å disponere etter vedtak i ordinært eller ekstraordinært årsmøte


§ 10 Vedtektsendring

Endringer i vedtektene kan bare besluttes av årsmøte, med minst 2/3 av de avgitte stemmer.