Institutt for velferd og deltaking
Fagseksjon psykisk helse og rusarbeid
Studieprogram rusproblematikk og rusarbeid, Sogndal