I januar 2016 sa helseminister Bent Høie i sin årlige sykehustale: «Midt blant oss har vi naboer, venner og kolleger med en forventet levealder 20 år kortere enn resten av befolkningen. Det er på nivå med situasjonen i Liberia, Kenya og Kongo. Dette er den største sosiale ulikheten i vårt land.» Han ba sykehusene i enda større grad prioritere rus og psykisk helse.

Dette ble starten på flere viktige innsatser for oss. Blant annet startet samarbeidet med Rådet for Psykisk helse om Trening som medisin

Undersøkelser fra Sverige, Finland og Danmark viste at menn og kvinner som har vært sykehusinnlagt med en psykiatrisk diagnose har henholdsvis 20 og 15 års kortere levealder enn befolkningen for øvrig. Overdødeligheten var å finne hos alle psykiatriske diagnosegrupper og var høyest hos dem med rusmiddelavhengighet.