Fagrådet ble etablert på et stiftelsesmøte i Kristiansand 15. oktober 1991. Fagrådet var den gang en sammenslåing av to organisasjoner; 

  • Samordningsrådet for institusjoner for rusmiddelmisbrukere (SIR) 
  • Ledergruppa for institusjoner innen rusmisbruk (LIR)

Den nye organisasjonen fikk navnet Fagrådet innen Rusvernet i Norge,
Dagens navn, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, ble først vedtatt på årsmøtet i 2012.

Sammenslåingen av SIR og LIR skjedde etter oppfordring fra Sosialdepartementet som tilgodeså den nye paraplyorganisasjonen med 300 000 kroner i støtte. 

Vedtektene i 1991 beskrev Fagrådets formål og funksjon på følgende vis:

Fagrådets formål er å arbeide for at rusvernet skal bli best mulig; organisasjonsmessig, behandlingsmessig, økonomisk og personalmessig. Dette søkes oppnadd ved; å være faglig forum for institusjoner/ organisasjoner innen rusvernet. 
Fagrådets vedtekter § 2 anno 1991