Det var styret som fremmet forslaget om endring av navn og styreleder Anders Dalsaune Jansen som redegjorde for styrets vurderinger. 

Det ble ingen stor diskusjon på årsmøtet, men for noen som har vært med lenge er det en viss vemod knyttet til navneskiftet. Kun to medlemmer stemte imot forslaget. 

Dagens logo og profil vil i all hovedsak være lik.  

Vi har og bruker domenet rusfeltet.no. Det har vi gjort siden vi ble digitale og medfører ingen endring. 

Begrunnelsen
I sitt framlegg vektla styreleder Jansen at det er mange fagråd og at vi til tider forveksles og at det oppleves uklart hvilket fagråd det er snakk om. Videre  at det er videreføring av det arbeidet som ble startet i 2018 med en gjennomgang og endring av profil/logo.  I 2018 ble det besluttet å nedtone Fagrådet og fremheve Rusfeltets hovedorganisasjon. Det kan ses f.eks i logo ved at Rusfeltets hovedorganisasjon er i fet skrift, mens Fagrådet er i normal skrift.

Videre ble det fremholdt fra talerstolen at Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon er krevende kommunikasjonsmessig. 

De økonomiske kostnadene ved navneskiftet er små da det meste av endringene gjøres av administrasjon. Vi trenger noe bistand til manualprofilen. Det vil mest sannsynlig ta noe tid før vi har gjennomført navneskifte alle steder, men fra i dag vil du høre om Rusfeltets hovedorganisasjon.