Tidligere hadde vurderingsenhetene 30 dager på å vurdere henvisningene. Innen 10 virkedager skal pasienten få beskjed om vedkommende har rett til helsehjelp og hvis ja, når behandlingen skal starte opp.

Fra 1.november 2015 er det slik at skillet mellom rett til helsehjelp og rett til nødvendig helsehjelp forsvinner. Har du rett til helsehjelp så skal du få hjelp med en tidsfrist. Hvis behandlingsstedet ser at fristen ikke kan holdes skal sykehuset kontakte HELFO. Tidligere måtte pasienten selv gjøre det. I følge Helse- og omsorgsminister Bent Høie har det favorisert de sterkeste. Endringen vil gi likebehandling av alle pasienter. Les Bent Høies innlegg om det her.

Fritt behandlingsvalg  trer også i kraft fra 1.november. Fritt behandlingsvalg innebærer at private institusjoner kan søke om å komme inn under ordningen. Det gjelder private som allerede har avtale med de regionale helseforetakene eller nye virksomheter. Søknader skal rettes til HELFO og HELFO avgjør om institusjonene vil bli godkjent. Det finnes et regelverk for dette på HELFOs nettsider. Regelverket kan du lese her.

Som en konsekvens av det erstattes Fritt sykehusvalg med Velg behandlingssted hvor ventetid på ulike behandlingstilbudene oppgis. Det skilles der ikke mellom offentlige og private. Link til Velg behandlingssted innenfor Rus og avhengighet kan du finne her.  

Endringene er en del av det regjeringen kaller Pasientenes helsetjeneste hvor pasienten skal stå i fokus, ikke systemet. Under høringsrunden kom det ulike innvendinger fra ulike aktører. Særlig bekymring ble det uttrykt overfor ordningen Fritt behandlingsvalg og hvorvidt det var starten på økt privatisering i helsevesenet. Fra regjeringens side ble det pekt på økt valgfrihet for pasienten og et sterkt ønske om å redusere ventetiden.