Leder av brukerorganisasjonen proLAR Nett, Ronny Bjørnestad og UIO-professor og Ahus-overlege Olav Dalgard fikk Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid 2020, for sitt arbeid med å eliminere hepatitt C.

Hvert år deler Fagrådet ut en pris for Godt rusfaglig arbeid. Det er en stor glede å overrekke prisen for 2020 til to viktige ressurspersoner i arbeidet med å eliminere  hepatitt C i Norge.

Styreleder Anders Dalsaune Jansen og leder Jan Gunnar Skoftedalen delte ut prisen ved Loviseberg sykehus, Unger Vetlesens institutt, Senter for eliminasjon av hepatitt C onsdag 9. desember. I tillegg til heder og ære, hyllest fra et enstemmig styre og et samlet rusfelt, er prisen et flott trykk “Broen” av kunstneren Frank Brunner.

Begge uttrykte stor respekt for hverandres innsats i arbeidet, takknemlighet for godt samarbeid - og ikke minst glede over å motta fagprisen sammen.   

Begrunnelse Olav Dalgard

Olav Dalgard har i mer enn to tiår arbeidet med å forbedre behandlinger og diagnostikk av hepatitt C i Norge. Han er utdannet lege (1994) og fikk ti år senere sin doktorgrad med avhandlingen "Hepatitis C Virus in Oslo: Prevalence clinical spectrum and treatment issues".

I dag er det godt kjent at rusavhengige lever 15-20 år kortere enn gjennomsnittsbefolkningen. Ulike leversykdommer, herunder hepatitt C, er en av flere grunner til det.

Olav Dalgard er den fremste medisiner i Norge på hepatitt C. Han har gjennom sitt virke samarbeidet med mange og er en ressursperson på fagområdet. Han har blant annet vært en viktig fagperson og samarbeidspartner for sentrale helsemyndigheter som folkehelseinstituttet og andre forskningsmiljøer som Bergen Addiction Research i Helse Bergen (som for øvrig har gjort et solid arbeid på Vestlandet).

Dalgard deltok aktivt, sammen med Fagrådet og brukerorganisasjonene på rusfeltet, i protestene overfor Helse- og omsorgsdepartementet da de leverte sin første og uambisiøse hepatittstrategi i 2016. Protestene førte til at strategien ble justert til en mer konkret, ambisiøs og målbevisst versjon i 2018 - i tråd med WHO sin visjon og WHA sin resolusjon.

Leverbetennelse som følge av hepatittinfeksjon er et globalt helseproblem. WHOs visjon for hepatittområdet er: «En verden der det ikke skjer smitte av hepatitt og alle har tilgang til trygg og effektiv behandling». Som ledd i det globale arbeidet vedtok Verdens helseforsamling (WHA) i 2014 en resolusjon som oppfordrer alle land om å utarbeide nasjonale strategier for bekjempelse av hepatitt.

Dalgard har også vært med å etablere Senter for eliminasjon av hepatitt C, ved Lovisenberg sykehus, og bidratt til å sikre økt oppmerksomhet om hepatitt C ved andre sykehus. Sist, men ikke minst har han arbeidet ved - og sammen med, en rekke lavterskeltiltak. Eksempler er Frelsesarmeens Gatehospital, Hepatitt C-klinikken ved Prindsen mottaks og oppfølgingssenter i Oslo kommune og Hepatittbussen, i regi av proLAR Nett.

Begrunnelse Ronny Bjørnestad

Ronny har som mangeårig leder for brukerorganisasjonen proLAR Nett tilført rusfeltet faglig fundert kompetanse og kunnskap. Han er oppdatert på rusfeltet, engasjert og tilstede. Han har egenerfaring og dyrekjøpt kunnskap om rusutfordringer, hepatitt C, om legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og om hvilke tilbud og tjenester som kreves og som bør være et tilbud til pasientgruppen. 


Han har gjennom proLAR Nett stått i front for LAR-pasienters rettigheter, og for et utvidet og forbedret medisintilbud. Han har også vært initiativtager og igangsetter av konkrete tiltak og tjenestetilbud, som Hepatitt C-bussen og nettsiden hepc.no

Hepatittbussen har møtt flere hundre mennesker som har fått informasjon, kunnskap om hepatitt C og ikke minst tilbud om HCV og RNA-tester. Målgruppa er mennesker som har dårlige forutsetninger til å møte til time på lokale sykehus.

Prisen fra Fagrådet står i år i en internasjonal sammenheng knyttet til at Nobelprisen i medisin for 2020 går til Harvey J Alter, Michael Houghton og Charles M. Rice for oppdagelsen av hvordan hepatitt C-viruset fungerer. Hepatitt C er en leverbetennelse og årlig dør over 400.000 mennesker av sykdommen ifølge WHO.

De siste fem årene har det skjedd mye - det har blitt bedre tilgang til diagnostikk med hurtigtester, lavere priser på medisiner og flere får behandling. Det skaper optimisme om at hepatitt C kan være eliminert før WHOs målsetting om 2030. Bidragsytere i dette viktige arbeidet er våre prisvinnere Ronny Bjørnestad og Olav Dalgard.

Fagrådet og et samlet rusfelt gratulerer Ronny Bjørnestad og Olav Dalgard med utmerkelsen.