- Dette er enormt stort for NIM, sa direktør Adele Matheson Mestad i sin takketale.
- Dette skal feires! Mye av det vi har beskrevet er kanskje perspektiver som kollektivt har gått under radaren, og som har piplet fram når vi har sett på feltet med nye briller. Mange av dem som trenger hjelp er omringet av en overordnet paraply av stigma. Vi må klone gode hjelpere som dytter, drar og skyver folk mot noe lysere. Det er mange mennesker med stor kraft i rusfeltet som er viktige pådrivere i å skape verdifulle fellesskap og tjenester".

Mestad takket en rekke samarbeidspartnere i rusfeltet i kunnskapspuslespillet bak rapportene som NIM har publisert. 

Bakteppe

«Uønsket overalt!» het webinaret som markerte starten på RHOs jevnlige samarbeid med NIM. Webinaret gikk av stabelen 23. juni 2021 og ble sett av over 1000 mennesker. Webinaret tok utgangspunkt i den daværende debatten om rusreform som hadde bidratt til at mange så med nye øyne på folk med rusproblemers menneskerettigheter. Webinarets vertskap var RHO sammen med sitt bruker- og pårørendenettverk, og fra NIM deltok ingen ringere enn direktør Adele Matheson Mestad.

RHO opplevde at nysgjerrighet og undring over den menneskerettslige situasjonen på rusfeltet ble født, og rekken av spørsmål fra NIM i årene som kom, ble mange.

NIM ble opprettet i 2015 ved Lov om Norges institusjon for menneskerettigheter. Deres oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten. De jobber med et bredt spekter av menneskerettigheter, fra ytringsfrihet og personvern til rettigheter for sårbare grupper som asylsøkere, urfolk, barn og eldre. Deres oppgave er ikke å behandle enkeltsaker, men å bidra med fagkunnskap og gi råd og veiledning, slik at statens myndigheter kan ivareta sitt menneskerettslige ansvar best mulig.

Prisen for godt ruspolitisk arbeid går til en, eller flere, personer som har bidratt til at rus og ruspolitikk kommer på den offentlige dagsorden.

Begrunnelse

RHOs pris for Godt ruspolitisk arbeid 2024 tildeles NIM for sitt viktige bidrag i å sette lys på problemstillinger knyttet til menneskerettigheter for innbyggere som er avhengig av rusmidler. Personer som bruker ulovlige rusmidler, har de samme menneskerettighetene som alle andre. Likevel er dette en gruppe som i praksis ofte opplever å få rettighetene sine satt under press.

NIMs evne til å samarbeide bredt, vilje til å prioritere rusfeltet og evne til å belyse stigmatisering, diskriminering og menneskerettslige brudd, har åpnet nye perspektiver inn i den ruspolitiske debatten.  

Rusfeltet er et område mange har en mening om, og det er mange sterke følelser knyttet til rusmidler, rusmiddelbruk og avhengighet. Kunnskapsmangler, redsel, moralisering, diskriminering og stigmatisering er det fremdeles mye av, hvilket NIM har synliggjort gjennom flere publikasjoner, innlegg i media, overfor politikere og på ulike konferansescener.

Det faktum at NIM er en helt nøytral aktør i rusfeltet med engasjement på en rekke andre felt, gjør at deres stemme og øyne blir lagt merke til på en annen måte en tradisjonelle aktører. Det er en spesiell stor glede at årets pris går til en aktør som har formidlet respekt og anerkjennelse til en pasientgruppe som ofte sitter nederst ved bordet.

Gjennom rapportene «Rus og menneskerettigheter» (2022) og «Du har ikke noe her å gjøre» (2024), har NIM vist en kraft i å kombinere åpenhet, nysgjerrighet og storytelling med tung juss. Deres måte å formidle funn gjennom enkle hefter, kortfilmer og gode nettsider har bidratt til å gi innbyggere ny forståelse og nye perspektiver. Flere av funnene de har gjort er alvorlige og bør følges opp av myndighetene.

Etter at den første rapporten ble publisert i 2022 kunne NIM ha valgt å prioritere andre områder. NIM valgte imidlertid å fortsette å bidra i rusdebatten, invitere til nye referansegrupper og nye kartleggingsrunder. I den siste rapporten intervjuet de 17 pasienter i rusbehandling og fikk kvalitative innspill på hvorvidt rusavhengiges møte med offentlige tjenester preges av selvopplevd stigmatisering og diskriminering.

Med bakgrunn i rapporten ba NIM departementet om et tydeligere diskrimineringsvern for innbyggere som er rusmiddelavhengige og en styrking av bevissthet og holdninger i hjelpetjenestene.

Rapportene som NIM har publisert, har vært en sterk bidragsyter til politisk debatt!

Med sitt engasjement, klarsinn og likeverdige tilnærming har de bidratt til å øke kunnskapen om menneskerettigheter og om folks møte med offentlige hjelpetjenester. Flere av våre medlemsorganisasjoner har fortalt at NIMs publikasjoner er viktig materiell i fagdager og opplæring av nyansatte. Verdien av NIMs arbeid er dermed større enn de enkeltstående rapportene og vil være med på å prege rusfeltet i tiden som kommer.

Foruten heder og ære er ruspolitisk pris et kunstverk av glasskunstner Aino Jensen der en maske står sentralt. "Rusens mange ansikter" er RHOs tanke bak å bruke nettopp masker som gjennomgangstema for denne prisen.

Årets prisvinner har gjennom sitt arbeid vært helt i kjernen av å studere rusens mange ansikter.