Prisens begrunnelse:
Prisvinneren har over tid utmerket seg med godt rusfaglig arbeid. Han kjennetegnes blant annet ved sitt sterke pasientfokus. Iversen er opptatt av å bryte ned stigma, at pasienter med rusproblemer skal «ha det beste» når det gjelder behandlingstilbud og behandlingsrammer. Han er opptatt av likeverd mellom pasient og behandler og at Haugaland A-senter skal være et godt sted å komme til.

Prisvinneren initierer bredt samarbeid med andre, gjerne på tvers av nivåer. Han er opptatt av at TID er en vesentlig faktor i alt endringsarbeid. Iversen er psykolog og har to spesialiteter; Klinisk voksen og organisasjonspsykologi. Han har vært imponerende 29 år på samme arbeidsplass, og er fortsatt like engasjert, nytenkende og oppdatert.

Han har skapt et imponerende fleksibelt system med brukerstyrte senger, behandlingstilbud bygget opp i sekvenser, sømløse overganger og et tilbud om at samme behandler kan følge pasienten gjennom hele hans eller hennes recoveryprosess.

Iversen og Haugaland A-senter har valgt en konstruktiv tilnærming til Kunnskapssenterets nasjonale spørreundersøkelser som måler pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Iversen bruker undersøkelsene systematisk og supplerer med egne undersøkelser hver tredje måned. På denne måten gir svarene større mening og gir retning for endringer og utvikling av nye tiltak.