Hvert år deler Fagrådet ut pris til en eller flere personer som over tid har gjort seg bemerket for godt rusfaglig arbeid. Styret i Fagrådet mottar hvert år mange forslag til verdige vinnere. Styret bestemte at årets pris skulle gå til to bautaer innen rusfeltet, som på hver sin kant av landet har bygd opp omfattende og faglig sterke virksomheter.

Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid 2017 tildelt Lilleba Fauske og Erling Pedersen
Styret i Fagrådet hadde i år å gleden av å dele ut to priser; til Lilleba Fause, direktør i Velferdsetaten i Oslo kommune og til Erling Pedersen, tidligere administrerende direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Styreleder Kirsten Frigstad og leder Jan Gunnar Skoftedalen delte ut prisen under festmiddagen på Rusfeltets fagkonferanse 4. oktober. I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt under middagen, heder og ære, er prisen et flott grafisk trykk av kunstneren Rolf Nerli.

Sterk symbolverdi i årets prisutdeling
De to vinnerne har på hver sin måte markert seg i debatter om både ruspolitikk og rusfaglige spørsmål og har, etter styrets oppfatning, bidratt til markante positive endringer for utviklingen av tjenestetilbudet til brukerne i henholdsvis Oslo og Bergen. En sterk symbolverdi ved årets tildeling er at, en av vinnerne er fra kommunal virksomhet og den andre er fra privat ideell spesialisthelsetjeneste. Fagrådets visjon er å arbeide for et samlet rusfelt og årets pris er en ekstra markering av dette.

Lilleba Fauske
Lilleba Fauske har vært ansatt som direktør i Velferdsetaten i Oslo kommune (tidligere Rusmiddeletaten) siden 1998. Hun har bidratt sterkt til at Velferdsetaten opptrer som en fagetat som utvikler og tilbyr byomfattende tjenester, som igjen bidrar til gode levekår for innbyggerne i Oslo. Hun er direktør for nær 1300 ansatte fordelt på ca. 50 tjenestesteder i tillegg til administrasjonen.

Lilleba Fauske har engasjert seg sterkt i å utvikle bedre tiltak for personer med rusproblemer. Hun  framsnakker brukermedvirkning og løfter gjerne fram de som strever aller mest og som ofte faller mellom ulike hjelpetilbud. Fauske har også engasjert seg i å finne bedre boligløsninger ved å se på både sosiale og økonomiske virkemidler. Hun har videre lagt til rette for at Velferdsetaten skal samarbeide bredt med andre virksomheter som bydeler, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner for å gi brukerne i Oslo et helhetlig tilbud.

Erling Pedersen
Erling Pedersen, tidligere administrerende direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene gikk av med pensjon 1. oktober 2017. Stiftelsen Bergensklinikkene ble etablert i 1991 og Pedersen ledet stiftelsen frem til 1. februar 2017. De siste månedene har han vært spesialrådgiver for den nye direktøren ved Stiftelsen Bergensklinikkene Ole Hope.

Stiftelsen Bergensklinikkene har vært gjennom en rivende utvikling hvor det har vært både oppturer og nedturer. De har vært kjent for sine engasjerte og faglige dyktige medarbeidere og har vært, og er toneangivende, i utviklingen av nye gode tilbud.

Erling Pedersen har også vært sentral i Fagrådet i en årrekke. Han var med i det første ordinære styret som ble valgt i 1992 og var da styremedlem i 4 år. Senere ble han leder og har vært det i to perioder, i til sammen 12 år. Han gikk av som leder i Fagrådet i 2014.

Pedersen har gjennom sitt virke som administrerende direktør i Bergensklinikkene og leder i Fagrådet vært svært opptatt av ruspolitiske spørsmål både lokalt i Bergen og på nasjonalt nivå. Han er uredd og har ofte tatt tydelige standpunkter, noe som også har bidratt til diskusjoner og uenigheter innenfor rusfeltet. Men det vil neppe herske noen tvil om at Pedersen vil stå igjen som en av de mest markerte lederne i rusfeltet i disse 25 årene.