Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi, er ett av våre nær 140 medlemmer. Nå inngår vi i tillegg et strategisk samarbeid. Bakgrunnen er at tilgangen til musikkterapi er ujevnt og urettferdig fordelt i Norge i dag. Samarbeidet skal bidra til at flere brukere får tilgang til musikkterapi der de bor.

Polyfon - kunnskapsklynge for musikkterapi

Kunnskapsklynga består av kommuner, helseforetak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og mer ressurs- og brukerorienterte tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en systematisk og kunnskapsbasert måte. Griegakademiet, UiB, koordinerer arbeidet i klynga. Kunnskapsklynga er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører har gått sammen i et forpliktende samarbeid for å utvikle musikkterapifaget. 

Avtalen innebærer at Fagrådet viderefører sitt utviklingsarbeid innen musikkterapi og arbeider aktivt for å synliggjøre, samle, drøfte og formidle faglige erfaringer, brukererfaringer, forskning og ruspolitiske konsekvenser.

Vi er glade for denne avtalen med POLYFON. Musikkterapi har de siste årene vært et av våre faglige satsingsområder og vi vil gjerne bidra til mer rettferdig og jevn tilgang til tilbudet.
Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen

POLYFON på sin side videreutvikler sitt klyngesamarbeid for utvikling av fagfelt og praksis, og bidrar aktivt med faglige råd og innspill, når Fagrådet trenger dette.

De problemstillinger som POLYFON arbeider med er nasjonale, og samarbeidet med en nasjonal aktør som Fagrådet vil bety mye for å kunne nå målet om å gjøre musikkterapi tilgjengelig for de som ønsker og trenger det.
POLYFONs leder, Brynjulf Stige.

I 2020 var Fagrådet, ved rådgiver Torhild Kielland, med i redaksjonen for en ny etableringshåndbok for musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste. Håndboken gir konkret og praktisk informasjon knyttet til prosessen med å forankre og implementere musikkterapi i helsetjenestene.

Musikkterapi er en viktig del av fagutviklingen innen rus- og psykisk helsebehandling. Musikkterpi handler om å bruke musikk for å legge til rette for økt livskvalitet, bedre helse og å fremme utvikling hos mennesker som arbeider med egen bedringsprosess. Musikkterapi vektlegger brukerinvolvering og likeverdige relasjoner. Forskningsstudier har identifisert musikkterapi som en praksis som støtter opp under menneskers personlige, sosiale og kliniske bedringsprosesser.