Etableringshåndboken springer ut av et samarbeid mellom Fagrådet – Rusfeltets
hovedorganisasjon og Senter for forskning i musikk og helse, CREMAH, ved Norges
musikkhøgskole. Etableringshåndboken er basert på en idé av Torhild Kielland, rådgiver
i Fagrådet. Redaksjonen har foruten Kielland, bestått av professor og forsker Gro Trondalen og førsteamanuensis og postdoktor i musikkterapi Hans Petter Solli. 

Målet med etableringshåndboken er å gi konkret og praktisk informasjon slik
at prosessen med å forankre og implementere musikkterapi i helsetjenestene blir
enklest mulig.
Karette Stensæth, senterleder CREMAH

Håndboken er solid forankret i det Nasjonale nettverket for musikkterapi - rus
og psykisk helse, et nettverk etablert i 2010. Nettverket har som overordnet mål å sikre
at musikkterapi blir et tilgjengelig og reelt alternativ for brukere av rus og psykiske
helsetjenester.

Strukturen i håndboka er lagt opp slik at de tre første kapitlene er relevante for alle
uansett hvor en er tilknyttet eller arbeider. Det er kun kapittel fire som tar hensyn til
tjenestested. Det betyr at spørsmål om eksempelvis målgruppe, utstyr, stillingsstørrelser og forankring er plassert i de tre generelle kapitlene, mens helt særegne hensyn er beskrevet
i kapittel fire. En vil raskt få oversikt over temaene i innholdsfortegnelsen og kan
derfra klikke seg inn på/bla deg fram til de temaene en er interessert i.

Klikk deg inn og les etableringshåndboken her

Systematisk bruk av musikkterapi anbefales i tre sentrale nasjonale retningslinjer knyttet til rus og psykisk helse:
• Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av
personer med psykoselidelser (2013, IS-1957)
• Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer
og avhengighet (2016)
• Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende
legemidler (2016, IS-2211)

Ansvarlig for utgivelsen av etableringshåndboken er Norges musikkhøgskole, CREMAH
ved senterleder Karette Annie Stensæth.

En rekke mennesker har vært med å bidratt til etableringshåndboken og redaksjonen retter en stor takk til:
Brynjulf Stige, leder Polyfon
Arve Almvik, faglig rådgiver, NAPHA
Reidar Dale, spesialrådgiver, KoRus Vest Bergen
Christine Wilhelmsen, musikkterapeut, Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune
Thomas Barstad, erfaringskonsulent, Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune
Daniel Løset Kristiansen, musikkterapeut, Fredrikstad kommune
Simen Lagesen Krogstie, rådgiver kultur og helse, Vestland fylkeskommune
Trude Lønning, rus og psykisk helsesjef, Sandnes kommune
Gerd Helene Irgens, seniorrådgiver, Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen HF
Kristin Myklebust, fagansvarlig musikkterapeut, Helse Bergen HF
Viggo Krüger, leder GAMUT