Utvikling av samarbeidsmodell for musikkterapitilbud i Gjøvik-regionen
Utviklingsarbeidet er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Gjøvik -, Søndre Land-, Nordre Land-, Østre Toten- og Vestre Toten kommuner og har fått midler fra Fylkesmannen i Innlandet.

Arbeidet med samarbeidsmodellen skal bidra til å styrke helheten og sammenhengen i tjenestetilbudet, med særlig vekt på gode overganger fra behandling til et meningsfullt liv i lokalsamfunnet - i tråd med rammene som ligger i Pakkeforløpene. Målet er å utvikle en modell for et musikkterapitilbud mellom FACT-teamene og Kulturnettverket.

Kulturnettverket Innlandet er et nettverk mellom kommuner, DPS og sykehus som arrangerer ulike tilbud innen kulturliv, fysisk aktivitet og friluftsliv til alle som har en psykisk helseplage.

Musikkterapi i FACT
Musikkterapi er fra før prøvd ut i FACT -team, blant annet i bydel Gamle Oslo. I 2018 hadde brukere av musikkterapi i FACT-teamet der et oppmøte på hele 94 prosent. Det er musikkterapeut og forsker Hans Petter Solli som står for det populære tilbudet og som har vært en inspirasjon for utviklingsarbeidet i Sykehuset Innlandet. Nå som musikkterapi er anbefalt i retningslinjene for både psykose og rusavhengighet, er ACT- og FACT-team en naturlig arena å tilby musikkterapi, mener Solli.

-I følge FACT-modellen skal teamet tilby behandling i tråd med retningslinjer, jobbe med recovery, være der brukeren ønsker å lykkes, støtte sosial tilknytning og motivere brukerne til å ta imot hjelp. Forskning og praksiserfaringer viser at musikkterapi kan bidra på alle disse fem punktene.
Hans Petter Solli

Det er cirka 50 musikkterapeutstillinger i psykisk helse- og rusfeltet i Norge, og antallet stiger. En av praksisarenaene som vokser er nettopp oppsøkende psykiske helseteam. Både Betanien, Solli, Bjørgvin og Kronstad DPS i Bergen, samt Dalane DPS i Egersund, har musikkterapeuter som server ACT eller FACT-team. Så langt er det svært gode erfaringer med tilbudene.

Rådgiver i Fagrådet Torhild Kielland sitter i styringsgruppa for utviklingsarbeidet i Innlandet og representerer i tillegg CREMAH (Senter for forskning i musikk og helse), som Fagrådet har en samarbeidsavtale med.

I samarbeidsmodellen i Sykehuset Innlandet, tenker en at musikkterapi i FACT:

 • er et recovery-orientert, medikamentfritt og helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud
 • er å bruke musikk som et målrettet virkemiddel for å oppnå mestring i hverdagen, god livskvalitet, håp, identitet, tilhørighet og mening
 • er å prøve ut nye tiltak basert på anerkjent, anbefalt og utprøvd kunnskap og erfaring med bruk av musikk i behandling og rehabilitering
 • er å utvikle ressurs- og mestringsorientert praksis
 • kan motivere til utdanning og arbeid
 • har høy grad av brukerinvolvering og brukerstyring
 • er en samfunnsorientert praksis med fokus på inkludering
 • bidrar til å motvirke stigmatisering ved å vise til mestring i praksis gjennom å holde konserter, framføre egne tekster og å jobbe utadrettet i lokalsamfunnet
 • utvikler ny praksis basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom offentlig sektor og ideell/frivillig virksomhet
 • strukturerer musikkaktiviteter-/arrangementer for å skape tilgjengelighet og introdusere folk til kulturarenaer
 • reduserer bruk av tvang og motiverer til annen behandling

Hvem får tilbud om musikkterapi?
I tillegg til pasientene i FACT-teamene i Gjøvik-regionen skal stillingsressursene brukes til pasienter som er i målgruppa for FACT tilknyttet SI Reinsvoll og DPS Gjøvik, og til brukere av Kulturnettverket.

Nytt verktøy hjelper folk til å velge musikkterapi i behandling
Mange pasienter er ikke klar over de digitale hjelpemidlene som ligger på helsenorge.no om samvalgsverktøy. Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg. På helsenorge.no er det en egen side med videoer og tekst om musikkterapi, der pasienter kan få informasjon og gjøre et informert valg. Ta en titt ved å klikke her!

 

Les mer:
Musikkterapi i rusfeltet

Tilbake til forsiden