For oss som har en bakgrunn fra helt andre deler av spesialisthelsetjenesten, gjør tilbakemeldingene fra våre pasienter og brukere oss ydmyke for den betydningen terapiformen har for dem. Musikkterapi er kommet for å bli og for å videreutvikles. Vi vil jobbe mot at en ny rapport fem år frem i tid vil kunne dokumentere ikke bare en solid pasienttilfredshet, men også outcome-data som viser en positiv effekt på morbiditeten.
Eystein Hauge, daglig leder Bergensklinikken AS

Den sjette rapporten om brukererfaringer
Rapporten fra Bergen er den sjette i rekken av rapporter med brukererfaringer. Ytterligere to rapporter er forventet publisert i løpet av 2019; én rapport fra Uteseksjonen i Oslo og én rapport fra Sandnes kommune. Til sammen er 38 mottakere av musikkterapi intervjuet dette året.

Som en del av et helhetlig behandlingstilbud har tjue informanter fra Bergensklinikkene deltatt i musikkterapi. Alle har hatt ulike opplevelser og nytte av musikkterapi, men fellesnevneren er at det
har betydd mye for dem. Noe av det rapporten summerer opp, er at musikkterapi  har betydd mye
for deres:

  • glede
  • mestring
  • håp og mening
  • tro på seg selv
  • å bearbeide følelser i forhold til rus- og psykisk helse
  • brukerstyring og inkludering

Brukererfaringene i denne evalueringen ligner på mange måter på erfaringene i tidligere rapporter (Dale 2014, Kielland 2015, Taihaugen 2017, Taihaugen & Kielland 2018), og tilsier at musikkterapi har en plass i et tverrfaglig behandlingstilbud innen rus- og psykisk helse, og i kommunal rus- og psykisk helsetjeneste.

- Har vært langt nede…psyken…musikkterapi har vært med å bygge meg opp igjen
- Går ikke an å isolere musikkterapi fra resten av behandlingen – det er en del av den. Må se alt i sammenheng; musikkterapi, treningsterapi og samtale med psykolog
Sitater fra rapporten

Hva er musikkterapi?
Musikkterapi handler om å bruke musikk til å finne mening og oppleve mestring. Musikkterapi i rusfeltet er en recovery-orientert praksis med fokus på å støtte opp under folks bedringsprosess gjennom en ressurs- og samfunnsorientert tilnærming. Musikk kan du både lytte til, snakke om, spille eller synge – alene eller sammen med andre. Musikkterapi er et viktig supplement i tverrfaglig arbeid ettersom den har verktøy der ord ikke er avgjørende. Mange strever med å sette ord på følelser og identitet, men der ordene stopper begynner musikken.

- Musikk og rus var tidligere to kompanjonger, nå er det ikke det
Sitat fra rapporten 

Les mer om musikkterapi i rusfeltet

Hva sier retningslinjer om musikkterapi?
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet gir følgende anbefaling om musikkterapi: Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette. Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i retningslinje for avrusning (IS-2211). Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Les hele rapporten fra Bergensklinikken ved å klikke her 

Les mer om musikkterapi