Tannhelsetjenesten i Norge består av tre deler:

  1. en offentlig (fylkeskommunal) sektor som yter tannhelsetjenester til deler av befolkningen etter tannhelsetjenesteloven
  2. en privat sektor som i hovedsak tilbyr tjenester til den øvrige befolkningen
  3. spesialiserte tjenester ved tannhelsetjenestens kompetansesentre, på studentklinikkene ved lærestedene, i private tannklinikker og i noen grad i spesialisthelsetjenesten

Samarbeid med Tannlegeforeningen

Etter jevnlig dialog med Tannlegeforeningen deltok sekretariatet vårt sist uke, på Tannlegeforeningens landsmøte med stand og pop-up foredrag. Pop-up foredraget handlet om hvorfor vi ønsker tettere dialog med ansatte i tannhelsetjenestene og hvorfor og hvordan tannlegene bør engasjere seg i recoveryprosessen til innbyggere med rusproblemer. Vi fikk mange interessante besøk og diskusjoner på standen og hadde også gode samtaler med våre "stand-naboer" Leger uten grenser og Tannhelse uten grenser.

Dårlig tannhelse sammenfaller med dårlig helse generelt

Det er tett sammenheng mellom oral/tannhelse og generell helse. Dårlig tannhelse sammenfaller i mange tilfeller med dårlig helse generelt. Sosial ulikhet i tannhelse er en global utfordring, men også et problem i Norge.

En av ti nordmenn oppsøker ikke tannlege (SSB). Dårlig levekår og økonomi kan være med på å forklare dette. Prosjektet med et tverrfaglig tilbud til personer utsatt for tortur, overgrep og med sterk angst for tannbehandling (TOO) har også avdekket et betydelig behov for tilrettelagte helsetjenester. 

For å gjøre TOO og andre prosjekter mer kjent har vi inkludert tannhelse i vår kunnskapsbase.

Tannhelseutvalget

Regjeringen oppnevnte i august 2022 et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget blir ledet av tidligere fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter. Formålet er å legge frem ulike modeller for en tannhelsetjeneste som kan bidra til bedre tilgjengelighet i hele landet. Utvalget skal blant annet utarbeide og vurdere forslag som kan sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak. Dette innebærer å vurdere en økning av det offentlige ansvaret for tannhelsetjenester, for eksempel gjennom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, gjennom stønad til tannbehandling over folketrygden og/eller tannhelsetjenester integrert i spesialisthelsetjenesten. Utvalget skal legge frem sin utredning (NOU) innen utgangen av juni 2024.

Det er fortsatt mulig for alle, både organisasjoner og privatpersoner, å levere skriftlige innspill på utvalgets nettside.

Sykdomsbyrde gjennom opphopning av helse- og tannhelseproblemer, sammen med opphopning av dårlige levekår, bør ha avgjørende betydning for hvordan tjenestene bør organiseres og finansieres.