Norsk tannlegeforening har lenge jobbet for utvidede rettigheter til tannbehandling for personer med rus og psykiske lidelser (ROP). Dagens regelverk om tannbehandling for denne pasientgruppen er utdatert og sikrer ikke deres rettigheter på en god nok måte. Et representantforslag fra Rødt om disse pasientenes rettighetene ble nedstemt i Stortinget 8. juni. Så kom gladnyheten 13. juni om at utvidelse av disse rettighetene likevel er tatt inn i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV utgjør derfor en seier for pasientene og for munnhelsen.
Tannlegeforeningen.no

Senest 19. april skrev vi i en nettsak at vi har høye forventninger til konkrete tiltak som kan bidra til å redusere de sosiale forskjellene i befolkningens orale helse og bruk av tannhelsetjenesten. 24. mai fulgte vi opp saken med et møte med Tannlegeforeningens president Heming Olsen-Bergem.

Det var SV som fikk gjennom forslaget som sikret 15 millioner ekstra. De fikk også gjennomslag for å sikre at "personer med psykiske helseplager som etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling § 1 pkt. 14 har rett til stønad til tannbehandling, beholder rettighetene i 6 måneder etter at de sterkt nedsatte evnene til egenomsorg er gjenopprettet".

Regjeringen, ved Helse- og omsorgsdepartementet, har sendt ut et forslag på høring om endringer i tannhelsetjenesteloven, slik det varsles om i revidert nasjonalbudsjett. Høringsfristen er 12. september. De foreslår at tilbudet om 25 prosent egenandel til unge voksne 21-24 år lovfestes.

Regjeringen foreslår også utvidede tannhelserettigheter til personer med rusmiddelavhengighet og innsatte i fengsler.

Tannlegeforeningen.no

Departementet foreslår samtidig å oppheve dagens lovbestemmelse om prioritering mellom pasientgrupper. Det innebærer at fylkeskommunen ut fra ressurshensyn ikke kan avvise pasienter med rett til tannhelsetjenester.

Norsk tannhelseforening skriver på sin nettside at de er positive til at munnhelse prioriteres, men at de fortsatt er tydelig på at det er behov for en helhetlig gjennomgang av hele tannhelsetjenesten. De følger derfor arbeidet i Tannhelseutvalget tett, og ser fram til neste sommer da utvalget skal levere sin rapport.