Hvorfor kan en få sydd sammen sår og rifter, men ikke behandlet smerter, ubehag og alvorlig sykdom i munnhulen? Ja, men det kan en da - tenker du kanskje. Og ja, det kan en, men kun hvis en har penger eller om en tilfeldigvis faller inn under noen særordninger. For i Norge er det gratis å bli syk, så lenge det ikke er tennene det går ut over. 

Tannlegebesøk må med i det offentlige helsevesenet fordi alt annet skaper en urimelig situasjon for samfunnets fattigste.

Skamfullt å ha dårlige tenner

Ikke sjelden møter vi historier om mennesker som bedøver tannpine med smertestillende medisiner, og som ikke har råd til å ta fatt på roten til problemet. Men betennelse i tannkjøttet skiller seg ikke fra betennelse et hvilket som helst annet sted på kroppen. Det er urimelig at det som foregår i munnen ikke teller. 

Sykdommer, smerter, sosial tilbaketrekning og/eller angst kan utvikle seg over tid og bli alvorlige hindringer i hverdagen, noe som i tillegg til selve tannhelseproblemene gjerne også er med å opprettholde rus- og psykisk helseproblemer. 

Det er skamfullt å ha dårlige tenner.

Tommy Sjåfjell, styremedlem og fagrådgiver i A-larm

Et tannlegebesøk kan koste flere husleier

Om en har utsatt tannbehandling over tid kan tannbehandling bli dyrt. Det skal mye til at enslige mødre, arbeidsløse, papirløse og mennesker med rusproblemer og/eller psykisk sykdom har anledning til å betale et tannlegebesøk på størrelse med en eller flere husleier. 

Dagens Medisin publiserte nylig en kronikk som oppsummerer situasjonen effektivt: 

Innleggelser i døgninstitusjon for rusbehandling og psykiske lidelser blir stadig kortere, mens regelverket for rett til dekning av tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten er som før. Dermed mister mange muligheten til å dekke nødvendig og forsvarlig tannbehandling
Åse Prestvik, klinisk sosionom og kvalitet- og utviklingsleder ved Blå Kors klinikk Lade, Trondheim, i Dagens medisin

Ved Blå Kors Lade i Trondheim får pasientene i døgnbehandling sjekket tannstatus som en obligatorisk del av basiskartleggingen ved inntak. Styremedlem Tommy Sjåfjell refererer imidlertid til undersøkelser som viser at under halvparten av pasientene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har fått tannhelse undersøkt av lege. Dette til tross for at behandlingsretningslinjen sier at kartlegging og utredning bør omfatte tannhelse.

Tenner handler om verdighet. Det handler om å kunne gjøre et godt førsteinntrykk, bygge selvfølelse og selvtillit.

Tommy Sjåfjell.

Selv hadde han mulighet til å ta opp mange tusen kroner i lån for å få fikset tennene. Den muligheten er det mange som ikke har. Sjåfjell mener tannhelse bør få langt mer oppmerksomhet i rusbehandling enn det får i dag.

Det trengs en regeljustering!

Som kjent er det også et fåtall av pasienter med rusproblemer som får tilbud om langtids døgnbehandling, LAR eller får hjemmesykepleie over tid. 

Når vi vet at tannsmerter er noe som opprettholder rusbruk er det en logisk brist at dette ikke blir tatt tak i. 

Vi ber ikke om luksusversjonen av tannbehandling. Dette handler utelukkende om at regelmessig tannpleie og almen behandling bør være gratis - eller i det minste være på linje med prisene knyttet til fastlegeordningen og falle inn under systemet for frikort.

Er det ikke på tide at vi tar vår verdensberømte helsevesen på alvor og inkluderer hele kroppen? Er det ikke på tide at vi tar oss bedre av de svakeste i samfunnet

Regelverket slik det er i dag

Tannbehandling, beskrevet av Helsedirektoratet, har i utgangspunktet følgende dekningsområder for pasienter med rusmiddelproblemer:
"Pasienter med ruslidelser kan ha rett til nødvendig tannhelsehjelp som pasienter i gruppe C (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie). I tillegg har rusavhengige rett til nødvendig tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten dersom de:

  • Er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Mottar tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav a-c og § 3-6 nr. 2. 
  • ACT/FACT skal/burde være vedtaksfestet i den enkelte kommune som er i nedtaksområdet til teamene. Helse og omsorgstjenester skal altså slå inn med rettigheter for dem som er inkludert i slike team.

MEN for at tannhelsehjelpen skal være gratis, må tilleggsvilkårene som følger av Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten  for pasienter i gruppe C også være oppfylt. Det betyr at rusavhengige som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må motta tjenester minst én gang i uken, og tjenestene må ha vart, eller være ment å vare, i tre måneder eller mer for å ha rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten. 

Men, hva dekkes egentlig?

Helsedirektoratet kommer med en forsøksvis avklaring:

"Helsetjenester som tilbys utenfor pasientens hjem, eller som pasienten oppsøker selv, omfattes ikke. Dette innebærer at tjenester som ytes ved hjelp av ACT/FACT-team og lignende ambulerende tjeneste alene ikke gir rettigheter til tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten."

Direktoratet har med andre ord lagt opp til en systematisk utelukking for en dårlig gruppe pasienter. I prinsippet, om du overføres fra aktuell tjeneste som gir tannlegedekning i kommunen, til et ACT/FACT-team som skal gi et bedre totaltilbud, så kan det se ut til at du mister retten til tannbehandling. Dette gir ikke mening. 

Vi ber Helse og omsorgsdepartementet om å gjøre noe med dette, justere forskrift eller rundskriv eller annet som er nødvendig for å tilrettelegge for en bedre ivaretagelse av mennesker i vanskelige livssituasjoner.  

Folketrygden har et Stønadspunkt 14 om "Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne" som i større grad kunne vært benyttet til stønad til tannbehandling for personer med rusproblemer. Dette punktet ser heller ikke ut til å fungere etter intensjonen.

For å få rettighetene må en være alvorlig syk på undersøkelses- og behandlingstidspunktet. Dette fungerer åpenbart for dårlig hos mange med rus- og/eller psykiske helseutfordringer.

Kunne et forslag være å beholde rettighetene i seks måneder etter at pasienten er "friskmeldt" eller er overført til behandling utenfor institusjon? Tannhelseutvalget er i bred forstand på ballen, med ulike vinklinger. Men, her holder det kanskje ikke å vente på en NoU? Tannhelseutvalgets formål er å foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, herunder organisering, finansiering og lovverket inkludert regulering og rettigheter. Spesielt interessant er det at de skal vurdere egenandeler, egenbetaling og modeller for egenandelstak. De skal også se på konsekvenser for prissetting i privat sektor og vurdere forslag til andre mulige skjermingsordninger for pasienter med særskilte behov for tannhelsehjelp.

Vi har høye forventninger til konkrete tiltak som kan bidra til å redusere de sosiale forskjellene i befolkningens orale helse og bruk av tannhelsetjenesten.