Bakgrunnen er at dagens strategi går ut 2022 og Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å komme med en revidert strategi innen 31. august. 

Omfattende oppdrag

Oppdraget har flere deler, men det arbeidsgruppa i denne omgang jobbet med var

 • hva er utfordringsbildet?
 • hva i dagens strategi skal videreføres?
 • nye tiltak?

For å kunne si noe om hva som skal videreføres eller hvor det er behov for nye tiltak er det behov for vite noe om situasjonen og det utfordringsbildet som vi står overfor. Det ble presentert både forskning og erfaringer fra praksisfeltet.

Tidligere strategi svarer ikke ut utfordringsbildet?

Etter åtte år med nasjonal overdosestrategi er antall dødsfall ikke redusert.

I 2020 var det 324 narkotikautløste dødsfall, det høyeste antallet på over 20 år. Det gir grunnlag for å se om tiltakene i strategien svarer på det utfordringsbildet som vi har på dette området.

Utfordringsbildet er sammensatt. Tallene fra 2020 viser at 81 prosent av dødsfallene er knyttet til bruk av opioider. Det er flere som dør av foreskrevne medikamenter enn av heroin. Ut fra det vi vet så langt, så er det en rekke av disse som ikke anser seg selv som rusavhengige. 

 FHI skrev i juni 2021 dette om hyppigste dødsårsak:

 • andre opioider som morfin, kodein og oksykodon o.l. (29 prosent)
 • heroin (23 prosent) 
 • syntetiske opioider som buprenofin, fentanyl og petidin o.l. (15 prosent)
 • metadon (14 prosent)

Mange selvmord blant overdosetallene

Vi vet at hele 52 av de 324 dødsfallene er selvmord. Som nevnt over dør det flest av foreskrevne opioider. Den kunnskapen gir grunnlag for å diskutere innretningen på strategien. Mest fordi vi, og resten av samfunnet, lett forbinder overdosedødsfall med injiserende heroinbruk eller annen bruk av illegale rusmidler.

Ut fra tallene kan dødsfall som resultat av heroinbruk faktisk være et område en har lykkes relativt godt med gjennom perioden.

FHI ved Linn Gjersing m.flere gjør nå et omfattende forskningsarbeid for å se om det blant annet finnes kjennetegn ved hvem som dør slik at det er mulig drive et mer målrettet overdoseforebyggende arbeid. Forskningen er ikke ferdigstilt, men ut fra det som ble presentert kan vi få noen spennende resultater.

Fagrådet deltar i arbeidsgruppa for ny strategi

Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen, er invitert inn i arbeidsgruppa for ny overdosestrategi og var invitert til å komme med noen betraktninger/innspill under samlingen.

I sitt innlegg vektla han følgende; 

 1. Hvis vi ikke aksepterer at det døde 324 i 2020 og i snitt 270 mennesker hvert år de siste 10 årene, må det skje en massiv (økonomisk) satsing på overdoseforebyggende arbeid. Vi kan ikke akseptere at så mange av våre medmennesker dør hvert år.
 2. Vi må ha en kunnskapsbasert tilnærming, men i større grad vektlegge erfaringsbasert kunnskap. Det betyr ikke at forskning eller brukerkunnskap er mindre viktig. Flere kommuner fortalte om god erfaringsbasert kunnskap som åpenbart kan deles i større utstrekning.  
 3. Skal alle kommuner med eller skal vi sette inn innsatsen der vi har muligheter for størst effekt? Overdosedødsfall kan skje i alle kommuner, men de større kommunene er der hvor det skjer flest.
 4. Bør vi lage to løp, ett for  "tradisjonell avhengighet" og ett for de som får foreskrevet store mengder opioider av lege over tid? Mest fordi tilnærmingen til de to gruppene mest sannsynlig vil være ulik. Ut fra det som fortelles må vi kanskje også ha særlige tiltak for å nå de yngste.
 5. Bør det nedsettes en havarikommisjon for å raskere kunne gå gjennom overdosedødsfall for å sikre læring? Stavanger kommune forteller at de arbeider systematisk med overdosedødsfall i deres kvalitetsarbeid og kvalitetsutvalg. En spennende måte som flere kan lære av.

Under disse to dagene kom det mange gode innspill både på tiltak som bør videreføres og nye tiltak. Noen av dem vil vi helt sikkert se i den nye strategien. Flere av kommunene melder også om unge voksne som en gruppe det er vanskelig å komme i god nok dialog med.

Espen Freng, seniorrådgiver i Helsedirektoratet er leder for arbeidet med å revidere nasjonal overdosestrategi.