Overdoser kan være dødelige. Analyser fra dødsårsaksregisteret viste at 324 mennesker døde av illegale rusmidler og 386 mennesker av alkoholrelaterte årsaker i 2020. Tallene er økende for begge grupper fra året før.

Fra 1. januar blir overdoser en del av pakkeforløpene.

Målet er at alle helseforetak etablerer akuttilbud til pasienter etter overdose.

Akutte tjenester er en selvsagt del av basistilbudet i TSB og må være tilgjengelig døgnet rundt over hele landet.
Guri Spilhaug, leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB til oslo-universitetssykehus.no

En overdose følges ofte av en ny 

Det er fortsatt begrenset tilgang på akutte tjenester for pasienter i rusrelatert krise i deler av landet. Bedre akuttbehandling etter ikke-dødelig overdose kan bidra til å forhindre et neste tilfelle. 

Kapittelet slår fast at prinsippene for øyeblikkelig hjelp i den akuttmedisinske kjede må ligge til grunn for hvordan overdosepasientene behandles og hvordan de ulike tjenestene samarbeider. Dette innebærer at ambulansepersonell/legevaktslege må ha mulighet for direkte kontakt med lege i TSB for å vurdere om undersøkelse og eventuell behandling ved et akuttilbud i TSB er nødvendig. Konkretiseringen av at det skal være lege tilgjengelig 24/7 er nytt og kan bli et viktig ledd i å sikre kvalitet i oppfølgingen.

Lanserer «angrekort»

Det kan være en utfordring at pasienter takker nei til videre oppfølging når den mest akutte fasen etter overdose er over. Helsedirektoratet lanserer derfor en ordning der pasienter som er behandlet for overdose og takker nei til videre oppfølging, får mulighet til direkte retur for undersøkelse eller døgninnleggelse innen 48 timer, uten ny henvisning. De får et såkalt «angrekort» med åpen retur til TSB.

Kriseplan 

Behandlere på alle nivåer som møter pasienter med rusmiddelproblemer, bør tematisere risikoen for overdose, kartlegge hva som kan føre til overdoser og drøfte hvilke tiltak pasienten ønsker for å forebygge dette. Kriseplaner bør utarbeides for pasienter med økt risiko for overdose. Overdose kan være en akutt forverring av en kronisk tilstand, og pasienter vil ofte oppfylle kravene til inklusjon i Pakkeforløp Rusbehandling (TSB). For pasienter som er i et behandlingsforløp bør overdosen føre til at indivduell plan og/ eller behandlingsplan revideres.

Les mer om akuttbehandling og oppfølging etter rusmiddeloverdose i pakkeforløp TSB (gjelder fra 1. januar 2022)

Interessert i gratis E-læring om overdoser? Klikk her!

Se filmen vår til Verdens Overdosedag 31. august: