Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte nylig en studie der de har sett nærmere på sterke smertestillende medisiner med opioider gitt på blå resept - som buprenorfin, tramadol og oksykodon. 

Studien viser at antall pasienter som får disse medisinene, har økt kraftig de siste 12 årene – og at mange av pasientene bruker medisinene i årevis.

Pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er ikke med i studiet, ettersom LAR-legemidler som kjent aldri har blitt finansiert via blå resept. Ordningen med blå resept ble endret i 2008 til å gjelde "alle pasienter med langvarige kraftige smerter". Det er flere i fagmiljøet som problematiserer hvorfor LAR ikke er inkludert i ordningen og som mener dette er diskriminerende praksis overfor folk med rusavhengighet.

Mange langtidsbrukere

FHI sier blant annet at - av pasientgruppen som i 2009 startet med opioider på blå resept, fortsatte nesten halvparten med behandlingen i ni år! 

Andelen som brukte opioider økte med alderen. Et tankekors i dette bildet er usikkerheten knyttet til hvor god effekt langvarig behandling med opioider har på smertelindring, sier en av forskerne bak studien, Svetlana Skurtveit, på FHI sin nettside. Samtidig vet vi at langvarig opioidbruk kan gi økt risiko for blant annet avhengighet, fallskader og nedsatt kognitiv funksjon. Derfor er det foruroligende at så mange blir langtidsbrukere av opioider, sier hun.

Antall pasienter tredoblet på ti år

I Norge er det dobbelt så mange kvinner som menn som får smertestillende opioider og i løpet av en tiårsperiode (2008 - 2018) har totalantallet av pasienter mer enn tredoblet seg. 

I løpet av perioden økte antall pasienter som fikk minst ett opioid på blå resept fra 5 568 til 17 383. Økningen var størst i de eldste aldersgruppene for både kvinner og menn.

Av totalt 17 383 pasienter i 2018 som fikk opioider på blå resept i 2018, fikk 331 (cirka to av hundre) pasienter utlevert høyere doser enn anbefalt. Disse 331 er i en åpenbar risiko for utvikling - eller har allerede utviklet en etablert avhengighet.

Opioidepedemi i USA

Faresignalene om økt bruk har ikke minst kommet fra USA.

En utstrakt og ukontrollert bruk av sterke smertestillende preparater har ført til at en stor andel av befolkningen har blitt opiatavhengige, med de tragiske konsekvensene misbruk, overdoser og dødsfall.
Folkehelseinstituttet om situasjonen i USA

Forskerne har, med bakgrunn i denne epedemien, ønsket å undersøke situasjonen i Norge nærmere. Den negative tendensen var tydelig allerede i 2019 da vi omtalte en studie der Norge overgår både Sverige og Danmark med sin utskrivningspraksis av opioider.  

På verdenstoppen i kroniske smerter

Nordiske land er på verdenstoppen i forekomstene av kroniske, ikke-maligne smerter. Legemiddelindustrien markedsfører opioider sterkt og det er grunn til å følge konklusjonene i studiene som anbefaler fortsatt overvåkning av utviklingen, for å oppnå en tryggere og mer kunnskapsbasert utskrivningspraksis.

Opioider påvirker sentralnervesystemet, blant annet lindrer de smerte. De kan enten være stoffer som finnes naturlig i opium, som morfin og heroin, eller kunstig fremstilt, slik som kodein. 

Hva sier Overdosestrategien?

Overdosestrategien skriver at "Mye tyder på at det finnes personer blant de som dør av en opioidoverdose som hjelpeapparatet ikke når gjennom eksisterende tiltak og tjenester rettet mot målgruppen". Den viser blant annet til forskning på alle narkotikautløste dødsfall mellom 2003 og 2009, i aldersgruppen 24 – 54 år, der de fant en gruppe med høyere sosioøkonomisk status og som i liten grad var kjent for hjelpetjenestene i kommunen. Det er grunn til å være ekstra oppmerksom på dette - noe Fagrådet også har spilt inn til høringen av pakkeforløp for overdoser. 

Framover blir det derfor viktig med både ny kunnskap og videre mobilisering av overdoseforebygging mot nye målgrupper, hvilket er to prioriterte oppgaver i den nye strategiperioden.