Han fant stor grad av personavhengig undervisning, lite systematikk, og mangelfull opplæring i rus og avhengighet.

Mangler nasjonal standard i utdanning
Svendsen forklarer til Fagrådet at studie- og emneansvarlige ved utdanningsinstitusjonene ikke har prioritert å bli enige om en “kunnskapspakke” i rus- og avhengighet. Dermed varierer studietilbudet sterkt mellom høyskolene – fra valgfag til spesialisering.

Han viser til England der de har kommet fram til en felles grunnpakke som inkluderer sammenhengende problemstillinger – som traumer, vold og psykisk helse.

Svendsen har publisert en artikkel som gir en oversikt over hva sosialt arbeid bachelor studenter lærer om rus og avhengighet i sine utdanninger nasjonalt. Han er opptatt av om samme svakheten finnes i andre relevante utdanninger som vernepleie, barnevern, sykepleie, medisin og psykologi. Det er Fagrådet også opptatt av – og vi gjennomførte en liten spørrerunde ved de ulike utdanningsinstitusjonene.

Hva med legestudiet?
Professor og dr.med ved Universitet i Oslo Thomas Clausen forteller at det heller ikke innen legestudiet finnes en nasjonal “standard” for undervisning i rus og avhengighet. I Oslo får legestudentene 10 timer totalt i rus og avhengighet, hvorav to timer er sammen med farmakologer. Undervisningen omfatter:

  1. Introduksjon; utbredelse, begreper og terminologi
  2. Kartlegging screening og utredning
  3. Rusbehandlingsalternativer og metoder
  4. Rus og akuttmedisin (overdoser)
  5. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  6. Diverse tema i allmennmedisin (som forskrivning av vanedannende medisiner, førerkort)
  7. Alkohol, svangerskap og fosterskader
  8. Andre rusmidler og svangerskap/fosterskader,gynekologi og obstetrikk (svangerskap, kvinnesykdommer og barnesykdommer)

I tillegg får de noen timer i allmenn og samfunnsmedisin og farmakologi som omfatter psykoaktive legemidler, ansvarsgruppemøter, tverrfaglige samarbeid og ansvarsfordeling.

Til sammenligning har psykiatri, som er organisert i samme termin som rus og avhengighet, mange flere undervisningstimer enn rus og avhengighet.

Temaene Clausen beskriver er omfattende – og skal gjennomføres på 10 skoletimer. Trenger vi en ny gjennomgang av hvilket kunnskapsgrunnlag som er nødvendig for leger? Burde det også – på de medisinske fakultetene være en felles minimumsgrense for undervisning i rus og avhengighet? Hva om Oslo er best i klassen?

Hva med sykepleierne?
rammeplanen til sykepleierutdanningen fra 2008 er ikke rus og avhengighet omtalt – og i likhet med studiene i sosialt arbeid er undervisningen tilfeldig i bachelorstudiet. Tilbudet varierer fra studiested til studiested.

I september 2017 trådte en ny forskrift i kraft “Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger” hvor det i §2, punkt 7) står at: Kandidaten har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske problemer og kunne identifisere og følge opp mennesker med slike utfordringer. Kandidaten skal kunne sette inn nødvendige tiltak og/eller behandling, eller henvise videre ved behov.

Selv om forskriften trådte i kraft i 2017 er det først fra studieåret 2020–2021 at høyskolene må følge forskriften.

Hva med psykologene?
Også for psykologistudentene er rus og avhengighet forskjellig ivaretatt på de ulike universitetene. Et eksempel fra UiO er «PSYC6506 – Klinisk rusbehandling» som er 5 studiepoeng på masternivå. Emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i hvordan psykologer arbeider med rusproblemer. Deltakerne blir introdusert for ulike behandlingstilnærminger som mentalisering, affektbevissthet, mindfulness, motiverende intervju og kognitiv terapi. Emnet gir en grunnleggende forståelse av hva rusavhengighet er og ferdigheter innenfor utredning og psykologisk behandling. Emnet er interaktivt med praktiske øvelser, rollespill og demonstrasjoner.

Rus og avhengighet er også inkludert i andre tema fra basisfag til forebyggende arbeid.

Dersom eksempelet fra UiO gjelder for hele landet er det kanskje psykologene som har kommet lengst i å lage en kunnskapspakke for sine studenter om rus og avhengighet?

Fagrådet mener at Kunnskapsdepartementet må kreve at enhver høyere helse- og sosialutdanning skal ha rus og avhengighet som eget emne med krav om et gitt timetall/ antall studiepoeng.