Tolv prosent av den kvinnelige populasjonen og ni prosent av den mannlige mottok minst ett foreskrevet opioid mot kroniske smerter (cansersmerter og innlagte pasienter er ikke inkludert) i 2016.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) har intervjuet en av forskerne Ashley Muller som sier – Den betydelige økningen i forskrivning av oksykodon, som er ekstremt avhengighetsskapende, er overraskende og bekymringsfullt. Dette er noe myndighetene bør holde et øye med, noe de heldigvis viser at de gjør i den nye overdosestrategien. Muller var tidligere ansatt ved SERAF og er i dag ansatt ved Folkehelseinstituttet.

I Norge har bruken av tramadol økt. Utskrivningen av oksykodon har økt i alle tre land, mens kodein har avtatt.

Hva sier den nye overdosestrategien?
Nasjonal overdosestrategi (2019-2022) peker på en endring i hvilke opioider som ligger bak overdosedødsfallene i Norge. Mens andelen som dør etter heroininntak, nesten er halvert, er andelen som dør etter inntak av sterke smertestillende opioidholdige legemidler bortimot fordoblet.

"Dette er nødvendige legemidler ved smertebehandling, både akutt og over tid. Helsedirektoratet er opptatt av sammenhengen mellom forskrivning av opioidholdige legemidler og endringene i overdosebildet. Mange allmennleger vil i løpet av 2019 få en faglig oppdatering på bruk av opioider gjennom en ny KUPP-kampanje. KUPP er et undervisningsopplegg, der tilgjengelig kunnskap om legemiddelbehandling for ulike sykdommer formidles direkte til legen i et én til én-møte".
Overdosestrategien side 7

På verdenstoppen i kroniske smerter
Nordiske land er på verdenstoppen i forekomstene av kroniske, ikke-maligne smerter. Legemiddelindustrien markedsfører opioider sterkt og det er grunn til å følge konklusjonene i studien som anbefaler fortsatt overvåkning av utviklingen, for å oppnå en tryggere og mer kunnskapsbasert utskrivningspraksis.

Det er ikke kjent om de opioidholdige legemidlene som forårsaker overdoser, er legemidler forskrevet av lege eller om de er kjøpt illegalt. Det er heller ikke kjent om det er personer fra samme risikopopulasjon som tidligere døde av heroin, som nå dør av andre opioider, eller om dette er personer fra en annen risikopopulasjon enn tidligere. Her er det behov for økt kunnskap.

Overdosestrategien skriver at "mye tyder på at det finnes personer blant de som dør av en opioidoverdose som hjelpeapparatet ikke når gjennom eksisterende tiltak og tjenester rettet mot målgruppen". Den viser blant annet til forskning på alle narkotikautløste dødsfall mellom 2003 og 2009, i aldersgruppen 24 – 54 år, der de fant en gruppe med høyere sosioøkonomisk status og som i liten grad var kjent for hjelpetjenestene i kommunen.

Framover blir det derfor viktig med både ny kunnskap og videre mobilisering av overdoseforebygging mot nye målgrupper. Dette er to prioriterte oppgaver i den nye strategiperioden.

Les artikkelen Prescribed opioid analgesic use developments in three Nordic countries, 2006–2017

Les omtalen av artikkelen på rop.no Bruk av avhengighetsskapende opioider øker raskt i Norden