Helse- og omsorgsdepartementet inviterte i 2021 flere hundre høringsinstanser til å gi innspill til hva som må til for å innføre et nytt regelverk for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Høringsrunden ble gjennomført, men etter det ble det stille. Følgelig har vi fortsatt to regelverk som regulerer tilbakehold og tvang for vår målgruppe: Lov om psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenesteloven. 

Blander sammen tvang i rus- og psykisk helsetjenester

Mange blander tvang og tilbakehold for folk med rusproblemer sammen med tvang innenfor psykisk helsevern. Dette er to helt separate lovbestemmelser.

Lovbestemmelsenes formål er blant annet helt forskjellig. 

Formålet med tvang etter lov om psykisk helsevern er behandling med åpning for å bruke virkemidler som beltelegging og tvangsmedisinering. Tvungent psykisk helsevern kan ikke etableres uten at en lege personlig har undersøkt deg for å bringe på det rene om lovens vilkår er oppfylt. Les mer om tvang i psykisk helsevern ved å klikke her.

Klikk her for å lese nasjonale faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne.

Formålet med tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven, om folk med rusavhengighet, er å hindre framtidig skade og å motivere for framtidig frivillig behandling - og tilbakehold (etter eget samtykke).

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011) kapittel 10 inneholder bestemmelser om særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Det er i §10-2 gitt regler om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke, i §10-3 om tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige og i §10-4 om tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke.

Den kommunale rus- og psykisk helsetjenesten kan fremme begrunnet sak for Fylkesnemnda i de to første bestemmelsene. Fylkesnemnda avslår etter støtter saken og fatter vedtak. Selv om det er noen regionale forskjeller er det ofte en grundig saksgang med vitner og bevisførsel og rettsikkerheten for den enkelte er etter vårt syn, mye sterkere enn under lov om psykisk helsevern.

Den siste bestemmelsen i § 10-4  er knyttet til ditt eget samtykke og ønske om tilbakehold, som du signerer på ved behandlingsstart. Dette krever ingen Fylkesnemnd, men er kun et samarbeid mellom deg og din behandlingsinstitusjon.

Vi har utviklet en arbeidsmanual for arbeidet med å vurdere og gjennomføre frivillig tilbakehold og eventuell bruk av tvang. Arbeidmanualen kan du finne her.

Du kan lese om etiske dilemmaer knyttet til tvang ved å klikke her.

Rusfeltets julekalender gir deg snarveier inn i kunnskapsbasen vår, - en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet. Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

Klikk her for å se alt i kunnskapsbasen om tvang og tilbakehold.