Høringsnotatet er på hele 157 sider med høringsfrist 8. november. Forslagene fra Tvangslovutvalget (på 800 sider) var på ordinær høring i 2019. Departementets arbeid med utvalgets forslag sikter nå mot å legge fram en proposisjon om ny tvangslovgivning for Stortinget.

Omfattende lovendringer 

Forslagene fra Tvangslovutvalget innebærer omfattende lovendringer knyttet til bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten. Formålet med høringsnotatet er å få innspill til hvordan endringene kan gjennomføres på best mulig måte.

Departementet inviterer til en bred høring for å få nødvendig innsikt i grunnlaget og forutsetningene for å gjøre de praksisendringer som ny lov krever. Disse forutsetningene består av flere dimensjoner som henger sammen:

  1. Organisering
  2. Ressurser og bygningsmasse
  3. Kompetanse/faglige metoder og arbeidsmodeller
  4. Samarbeidsavtaler/-praksis med andre tjenester og  brukere/ pårørenderepresentanter 
  5. Lokale kulturer og rutiner (som husordensregler)
  6. Erfaringer med medisinfrie behandlingstilbud

Det kan også dreie seg om metoder og modeller for brukerinvolvering og brukerretting/persontilpasning av tjenester og tilbud, skriver departementet. De ønsker derfor innspill til slike og andre forhold som høringsinstansene ser som relevante faktorer for å lykkes med å implementere ny tvangslov.

Departementet ønsker:

  • at høringsinnspillene skal bidra til å understøtte gode utviklingsprosesser i tjenestene, i nært samarbeid mellom berørte aktører
  • å løfte frem allerede eksisterende tiltak og endringsprosesser av betydning for lovendringene

De har derfor inkludert åtte skisser til ulike forløp i høringsnotatet. Forløpene tar utgangspunkt i Tvangslovutvalgets lovforslag, justert i tråd med departementets vurderinger av de sentrale lovforslagene. Forløpene illustrerer sentrale endringer i regelverket og gir også noen vurderinger av konsekvenser av regelverksendringene.

Forløpene gir ingen uttømmende oversikt over de mest vesentlige endringene, men er ment som et pedagogisk hjelpemiddel for høringsinstansene. 
Sitat fra høringsnotatet

Departementet ber spesielt høringsinstansene om en vurdering av ti konkrete problemstillinger. I tillegg ber de om ytterligere innspill knyttet til fem temaer fra det opprinnelige lovforslaget. 

Fjerner sosial- og helsefaglig vurderingskompetanse fra kommunene!

Fagrådet er blant høringsinstansene og vil lage et utkast som i løpet av høsten er tilgjengelig for medlemmer som ønsker hjelp til å få belyst problemstillingene. Vårt høringssvar vil avgrense seg til å gjelde problemstillingene rundt innbyggere med rusproblemer. Ta kontakt med oss om du ønsker å få en kopi av utkastet. 

Vi er spent på å sette oss grundig inn i departementets høringsnotat. NOU-utvalget gjorde i 2019 et svært grundig arbeid i å samle lovbestemmelsene om tvang. Kunnskapen og erfaringen om tvang og tilbakehold, etter kapittel 10 i Helse- og omsorgstjenesteloven (for folk med rusproblemer) virket i våre øyne imidlertid mindre grundig gjennomarbeidet.

Vår overordnede tilbakemelding i 2019 var at forslaget ikke ivaretok funksjonene til dagens bestemmelser, men dreide vurderingen om bruk av tvang vekk fra å være et ledd i motivasjon for videre behandling og recovery til å avverge akutt skade/liv og helse. I 2019 kunne vi ikke se at utvalget hadde drøftet denne endringen og er spent på om departementet nå har gjort et grundigere arbeid på dette.

Ved første øyekast noterer vi at departementet holder fast i endringen der "kompetansen til å treffe vedtak om innleggelse og tilbakehold med tvang i rusinstitusjon overføres fra fylkesnemndene og kommunene til spesialisthelsetjenesten (lege eller psykolog)"Dette forslaget fjerner sosial- og helsefaglig vurderingskompetanse fra kommunene, noe vi påpekte sterkt i vårt høringssvar i 2019:

Kommunene har de senere årene fått større ansvar for å ivareta innbyggere med alvorlige, langvarige og sammensatte lidelser. Vi anerkjenner at det nye lovverket generelt kan gi kommunen bedre mulighet til å ivareta personer som åpenbart forsømmes eller er til fare for andre. Parallelt utelater lovforslaget kommunens kompetanse i alle ledd av vurdering og gjennomføring av tvang og tilbakehold overfor folk med rusproblemer. Dette undergraver kravet til tverrfaglighet, som er gjeldende i retningslinjer og andre lovbestemmelser.
Sitat fra Fagrådets høringssvar 2019.

Du kan lese hele høringsnotatet ved å klikke her.