Høringsnotatet er på hele 157 sider og tar utgangspunkt i forslagene fra Tvangslovutvalget (på 800 sider) som var på ordinær høring i 2019. Departementets arbeid med utvalgets forslag sikter mot å legge fram en proposisjon om ny tvangslovgivning for Stortinget.

Vi vil levere innspill også i denne runden og har utarbeidet vårt svar i tett samarbeid med våre styremedlemmer og andre engasjerte medlemsorgaisasjoner. Om flere medlemmer ønsker innsyn i vårt høringssvar før fristen, så ta gjerne kontakt med oss. 

Kommunene mister sin vurderingskompetanse

Et av våre hovedpunkter er kritikk av at kommunenes vurderingskompetanse ikke inkluderes i forslaget til nytt lovverk. Som i forrige høringssvar mener vi at dette er en feil ansvarsoverføring som går mot all annen utvikling i tiden.

Kommunene har gjennom retningslinjer og opptrappingsplanen for rusfeltet fått stadig større ansvar for å ivareta innbyggere med alvorlige, langvarige og sammensatte rus og psykiske lidelser. Vi anerkjenner at det nye lovverket generelt kan gi kommunen bedre mulighet til å ivareta personer som åpenbart forsømmes eller er til fare for andre.

Men lovforslaget utelater kommunens kompetanse i alle ledd av vurdering og gjennomføring av tvang og tilbakehold overfor folk med rusproblemer. Dette undergraver kravet til tverrfaglighet, som er gjeldende i retningslinjer og andre lovbestemmelser.

Departementet støtter i sitt forslag en praksis som vil gi mennesker dårligere rettssikkerhet ved at én psykolog eller lege i spesialisthelsetjenesten skal treffe vedtak framfor dagens praksis som gir pasienten sterkere rettigheter og som sikrer en tverrfaglig og tverretatlig vurdering. Vi ønsker ikke å beholde dagens ordning med Fylkesnemdsvurdering, men mener at det er feil å ikke inkludere kommunens vurderingskompetanse i ny lovbestemmelse.

Vi har derfor kommet med noen forslag til hvordan dette kan løses på en bedre måte i vårt høringssvar. Vårt utkast er til endelig godkjenning i styret og vil bli offentliggjort på vår nettside innen utgangen av denne uka.