- Personlig har jeg vært veldig spent på mottagelsen av "mursteinen" på 800 sider som vi har produsert. Men jeg tror oppriktig at våre forslag kan komme og bety noe for brukere og pårørende i fremtidens helsevesen. Nå sendes NOU- 2019:14 Tvangsbegrensningsloven ut på høring med frist i desember, skriver Tommy Sjåfjell, A-larm og medlem av Tvangslovsutvalget, på sin Facebook-side.

Arbeidet handler først og fremst om å begrense bruk av tvang så langt som overhodet mulig for den enkelte. Frivillighet er hovedregelen – og tvang skal kun være et alternativ når det er helt nødvendig.

Samme grunnprinsipper uavhengig av diagnose
Dagens lover om tvang er fragmentert og  sektorinndelt. Fire ulike lover regulerer bruk av tvang overfor psykisk syke, rusavhengige, psykisk utviklingshemmede og mennesker som av ulike grunner ikke har samtykkekompetanse, eksempelvis pasienter med demens.

Det er dokumentert store geografiske forskjeller i bruk av tvang i Norge. Ingen har full oversikt over tvangsbruk eller tolkning av regelverk. Behandling av klager og ankesaker er høyst varierende.
Dagens Medisin

Kritikken mot dagens lovverk er blant annet at det i liten grad ivaretar helhetstenkning rundt enkeltmennesker. Samhandlingen på tvers av sektorer fremstår også som mer eller mindre tilfeldig, mener Dagens Medisin.

Målene med den nye loven er å:
- sikre at menneskerettigheter og menneskeverd blir respektert
- at alle inngripende tiltak skjer i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper
- å fremme faglig og etisk forsvarlighet i tjenestene

Hva blir de største endringene i ny lov?

  • Det blir en felles tvangslov for helse- og omsorgstjenesten
  • Ingen diagnosespesifikke regler
  • Det blir klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner
  • institusjonene får plikt til å legge til rette for minst mulig bruk av tvang
  • Avvikling og etter tre år forbud mot bruk av mekanisk tvang som beltelegging og remmer i behandling
  • Styrket rett til å reservere seg mot medisinering. Flertallet i tvangslovsutvalget foreslår å opprettholde kun en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser
  • Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten tvang som et livreddende tiltak
  • Styrket rettsvern for barn under 16 år, som til nå har vært prisgitt foreldrenes samtykke til tvang: Ved tiltak som er særlig inngripende og der det er motstand fra barnet, svekkes mulighetene til utelukkende å basere seg på foreldresamtykket
  • Tvangsbegrensningsnemnder erstatter kontrollkommisjonen

Tre år har gått siden utvalget ble oppnevnt og utvalgsleder Bjørn Henning Østenstad, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen, startet arbeidet sammen med fagfolk fra psykisk helsevern og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, representanter for pasienter og pårørende. De har gjort et grundig arbeid og vi oppfordrer alle aktører i helse- og omsorgsektoren til å lese NOU'en og komme med høringssvar i desember.