Stor interesse for trening som medisin

Med et tak på 70 gjester måtte Høyres Stortingsgruppe avvise flere. Interessen er stor og en lang rekke organisasjoner hadde innspill. Rusfeltets hovedorganisasjon hadde sitt innspill sammen med Rådet for Psykisk helse. I vårt innlegg pekte vi blant annet på tidligere helseminister Bent Høies uttalelse i Sykehustalen 2016:

Midt blant oss har vi naboer, venner og kolleger med en forventet levealder 20 år kortere enn resten av befolkningen. Det er på nivå med situasjonen i Liberia, Kenya og Kongo. Dette er den største sosiale ulikheten i vårt land. Sykehusene må i enda større grad prioritere rus og psykisk helse.
Bent Høie

Gullstandard

Innbyggere som kommer inn til døgnbehandling for rus- eller psykiske helseproblemer har ofte en somatisk helsesituasjon som viser en alder som er 10-25 år eldre enn den reelle alderen. Gjennom personlig tilrettelagt trening etter forskningsbasert gullstandard  høyintensitetstrening (HIT) kan innbyggerne etter 8-12 ukers trening tre dager i uka oppnå en helsesituasjon som tilsvarer reell alder. Flere studier ved St. Olavs hospital og NTNU viser denne sterke effekten. Når vi parallelt vet at trening påvirker psykisk og sosial helse er det enormt mye å hente for disse innbyggerne. 

Rådet for Psykisk helse og Rusfeltets hovedorganisasjon har samarbeidet siden 2017 for å synliggjøre denne kunnskapen. Vi har etablert et nasjonalt nettverk etter gullstandarden og flere regionale nettverk som favner bredere blant alle som arbeider for aktivitet og trening i recoveryprosesser. 

Stor gevinst for samfunnet og for enkeltmennesket

Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i helse- og omsorgskomiteen Erlend Svartdal Bøe ledet innspillsmøtet. Han pekte blant annet på en pilotstudie for befolkningen generelt som viser at helsehjelp gjennom fysisk aktivitet gir stor effekt for enkeltpersoner - som igjen gir en estimert samfunnsgevinst på 310 milliarder årlig.

Gevinsten for personer med rus- og psykisk helseproblemer viser konkret redusert medisinbruk, færre reinnleggelser, økt livslengde og ikke minst økt livskvalitet. 

Et annet interessant funn er at trening i behandling gir større utbytte av andre behandlingstilbud som samtaleterapi og undervisning. Pasientene får større overskudd, bedre selvbilde og konsentrasjon.

Det er med andre ord mye å hente, og vi oppfordret Høyre til å kreve at kunnskapsbasert trening som medisin settes på dagsorden og tilbys systematisk i helsetjenestene for alle med rus og psykisk helseproblemer. I tillegg oppfordret vi til å styrke Frisklivssentralene, stille spørsmål til kommende behandlings- og forebyggingsreform, spille inn i budsjettprosessen og etterspørre trening som medisin i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene.

Vi trenger mer enn noen gang å utnytte gullet i tverrfaglige tilnærminger, hvor blant annet flere treningsfysiologer og fysioterapeuter kan avlaste annet helsepersonell.

I tillegg ga vi flere konkrete innspill til løsninger for økonomiske systemer og løsninger både på kommunalt og spesialisthelsetjenestenivå.

Trening må bli en integrert del av behandlingstilbudene

Vi vil sammen med Rådet for psykisk helse fortsette arbeidet med å sette trening som medisin på dagsorden. Vi har sammen etablert fagnettverk for høyintensitetstrening som medisin i rus og psykisk helsebehandling, over hele landet. Dette har vi fått til ved hjelp av støtte fra Stiftelsen DAM. Nettverkene består i dag av 320 medlemmer som utveksler erfaring og henter ny kunnskap fra forskning og praksis. Målet er at strukturert trening som medisin skal bli en integrert del av all rus- og psykisk helsebehandling i fremtiden.

Vi heier frem alle politiske initiativ som bidrar til å få dette til.