Rusfeltets hovedorganisasjon deltok og vår hovedkonklusjon er: 
Rusfeltets hovedorganisasjon liker innretningen, prioriteringene og målene i OpptrappingsplanenMen planen mangler forpliktelse på tiltak og beløpet som skal brukes i løpet av planperioden er for lite. Det er overraskende mye bruk av begrepene "vurdere og utrede".

Her følger innlegget fra leder Jan Gunnar Skoftedalen i sin helhet:

Takk for anledningen til å delta på høringen. Vi er en medlemsorganisasjon for virksomheter og organisasjoner som arbeider innenfor rus og psykisk helse.

I dag markerer vi Verdensdagen for psykisk helse og det foregår mange arrangementer landet rundt. Sammen med Rådet for psykisk helse arrangerer vi i dag en stor nasjonal konferanse nede på Klingenberg kino med temaet Trening som medisin. 310 deltakere er samlet for læring, inspirasjon og kunnskapsutveksling rundt en metode som er dokumentert virkningsfull. Overfor personer med utfordringer innen psykisk helse og rus gir trening særlig effekt og nytte.

Det store grepet er å utjevne forskjeller, redusere stigmatisering og utenforskap, hindre vold og overgrep mot barn og unge  - det vil redusere psykiske lidelser i befolkningen.

Vi har levert inn et notat hvor vi sier noe om våre synspunkter og prioriteringer til Opptrappingsplanen. Siden vi skrev notatet, er forslaget til statsbudsjettet 2024 lagt frem og gir oss noen svar på det vi har uttrykt bekymring for i vårt notat. De svarene som budsjettet gir, er ikke gode nok.

Vi skulle ønske at regjeringen i større grad hadde lagt opp til å bruke de viktigste virkemidlene de har lov/forskrift eller penger på de tiltak vi allerede vet virker.

Behovene er store, men vi vil denne gang prioritere de yngste og de med sammensatte utfordringer.

Trygg bolig, skikkelige levekår, reell tilgang til helsetjenester må sikres for personer med ROP lidelser. Vi vet at personer med rop-lidelse ofte mangler tilgang til disse grunnleggende rettighetene.

Styrke innsatsen overfor barn og unge
Vurderingssamtalen bør bli en plikt. Det er fremdeles barn og unge som får avslag uten en forutgående samtale. Senest fredag snakket jeg med en leder ved en stor BUP som sier nei, vi snakker ikke med alle.

Ambulante tjenester som blant Uteseksjoner, FACT ung, sosial/helse personell i skolen o.l. bør styrkes ytterligere

Lavterskel helsetilbud i kommunene og hos ideelle/frivillige aktører som de brukerstyrte senterne må styrkes.

I forkant ble det levert et skriftlig innspill. Det kan du lese ved å klikke her. (PDF, 122KB)