Tilbudet startet opp i 2015 som et prosjekt, finansiert dels av tilskuddsmidler og eget driftsoverskudd.

For meg har det vært det å ikke være alene, ja det å ha et fellesskap, noen å lene meg på.
Deltaker i Brobyggeren

Individuelle tilpasninger

Deltakere overføres direkte fra en av institusjonene i Fossumkollektivet til Brobyggeren. Tilbudet har en kapasitet på inntil 25 brukere fordelt på flere lokasjoner på Østlandet. Det tilbys døgn-, dag- og enkeltaktiviteter. Deltakere kan motta tjenester i en periode på 3-12 måneder. Innhold og lengde vurderes individuelt.

Hovedmålsettingen til Brobyggeren er å gi tilleggstjenester i overgangen mellom behandling og selvstendig tilværelse for å redusere risiko for tilbakefall til rus. Videre er hensikten å tilby et tilbakefallsforebyggende prosjekt som skal fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse hos prosjektdeltakerne. Deltakelse krever rusfrihet.

Men noe som har forandret seg for meg i brobyggeren er at jeg har blitt stolt over den jobben jeg har gjort for å bli rusfri og holde det ved like, så jeg sa jo det på jobb at jeg har vært på Fossum, så det førte til at når jeg hadde årsmarkering så ble det bakt kake, muffins og kake på jobb så ble det på en måte feira, liksom dem er veldig stolt over den jobben jeg har gjort da.
Deltager i Brobyggeren

Gjennomført evaluering

Senvinteren 2022 tok Fossumkollektivet kontakt med professor Bengt Karlsson ved Senter for psykisk helse og rus, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge – for å drøfte muligheten for å gjøre en forskningsbasert gjennomgang av Brobyggeren.

Selv om Fossum mente å ha mer enn nok av suksesshistorier å rapportere om, var det viktig å få et eksternt og «vitenskapelig» blikk på hvordan deltakerne har opplevd å være i Brobyggeren etter behandling.

Karlsson fikk med seg kollega og førsteamanuensis Trude Klevan og gikk i gang med arbeidet sommeren 2022. Allerede i august i år forelå deres ferdige forskningsrapport - «Med nye erfaringer i banken» - som langt på vei bekrefter hva Fossumkollektivet antok (og håpet) – nemlig at Brobyggeren har en god og viktig hjelpe-/ støttefunksjon i den ofte sårbare og krevende tiden etter avsluttet rusbehandling.

Det er veldig vanskelig å komme ut igjen i samfunnet når du har vært i disse murene (behandlingsinstitusjon) ikke sant, du er omringet av forskjellige folk, du har liksom bodd i en helt annen verden. Ikke sant, også skal du komme ut dit i det voksne livet og det kan bli for mye, så man trenger en liten bro da, gjennom det stadiet og voksenlivet.
Deltaker i Brobyggeren

Ni nåværende og tidligere deltakere ble intervjuet for å besvare studiens fire forskningsspørsmål:

 1. Hvordan bidrar deltagelse i Brobyggeren til å fremme livskvalitet og mestring?
 2. Hvordan bidrar deltagelse til å fremme psykisk og fysisk helse?
 3. Hvordan bidrar deltagelse i Brobyggeren til sosial inklusjon og deltakelse?
 4. Hvordan påvirker deltagelse i Brobyggeren levekår i form av bolig, jobb og aktiviteter?

Funn

Forskningsrapporten viser at Brobyggeren er til stor til hjelp i overgangen til et selvstendig liv. Tilbudet fungerer som en øvelsesarena der deltakerne får viktige praktiske og relasjonelle erfaringer. Disse erfaringene tas med videre og utgjør en viktig ressurs når deltakerne skal bo og leve selvstendig, og fungere i ulike former for aktiviteter og fellesskap.

For min del da så er det det at det er grenser der da, det er det at hvis du ruser deg så er det konsekvenser, og hvis du liksom, ja. Det er liksom de grensene og de rammene som er der da, når du bor der oppe, som egentlig har vært avgjørende i så lang tid, hvert fall for meg da, og at du får en veldig sånn fin overgang da fra behandling og ut i ettervern, og så i egen leilighet og sånn da. Det er veldig viktig akkurat det der altså.

Deltaker i Brobyggeren

Noen høydepunkter fra funnene:

 • Deltakere i prosjektet har svært få tilbakefall. I 2021 ble det i den ukentlige rapporteringen ikke rapportert noen rusepisoder.
 • De fleste er i full aktivitet på skole, i tilrettelagt arbeid, ordinært arbeid eller annet mens de er i Brobyggeren og etter avslutning.
 • Gode tilbakemeldinger på at prosjektet har høy kvalitet med mulighet for evaluering gjennom et systematisk arbeid og dokumentasjon for å sikre måloppnåelse for deltakere.
 • Deltakerne opplevde at deltakelse i Brobyggeren var til hjelp på veien mot et selvstendig liv.
 • Brobyggeren ga opplevelse av fellesskap og trygghet.
 • Med fellesskapet som ramme var Brobyggeren en viktig øvelsesarena for å utvikle ferdigheter og mestringsstrategier på en rekke områder.
 • En balanse mellom faste rammer og individuelle tilpasninger og frihet til å kunne prøve og feile var viktig.
 • Deltakelse i Brobyggeren var viktig for å utvikle relasjonell kompetanse.

 • Deltakelse var også viktig for å utvikle seg som et tryggere og mer selvstendig individ.

 • Brobyggeren var en viktig øvelsesarena for utvikling av praktiske ferdigheter på veien mot å bo og leve selvstendig.

 • Det var viktig at det ble stilt forventinger om deltakelse i arbeid eller studier.

 • Å bli inkludert i et fellesskap der man kunne dele og utveksle erfaringer og delta i meningsfylte aktiviteter var viktig for trivsel og livskvalitet.

 • Inkluderende fellesskap, struktur og rammer i hverdagen i form av hverdagslige gjøremål og deltagelse i jobb/studier var viktig for deltakernes psykiske helse.

 • Deltakerne opplevde at erfaringer fra tiden i Brobyggeren kunne «settes i banken» og brukes senere i livet.

Jeg tenker jo at det er også en sånn treningsarena, det å på en måte forplikte seg og faktisk liksom gjennomføre en avtale som man har sagt av man skal gjøre, som er på en måte sånn, veldig motsatt fra i hvert fall fra hvordan jeg levde livet mitt før (..). Så jeg føler jo at det også er en verdi som jeg på en måte fortsetter å følge syv år senere liksom, det er en viktig verdi for meg å følge avtaler, og når jeg har forpliktet meg til noe så gjennomfører jeg det.

Deltaker i Brobyggeren

Forskningsrapporten kan du lese i sin helhet ved å klikke her